ประกาศกรมวิชาการเกษตร กำหนดเงื่อนไขนำเข้า”ข้าวโพดหวานฝักสด” จาก”เมียนมา” เลี่ยง “ศัตรูพืช”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้า “ข้าวโพดหวานฝักสด” เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหรือแปรรูปจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พ.ศ. ๒๕๖๕ ใจความว่า

กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยง “ศัตรูพืช” ของข้าวโพดหวานฝักสดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหรือแปรรูปที่นำเข้าเพื่อการค้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกักพืช จึงออกประกาศเงื่อนไขการนำเข้า “ข้าวโพดหวานฝักสด” เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหรือแปรรูปจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาดังต่อไปนี้

banner2

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าข้าวโพดหวานฝักสดเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตหรือแปรรูปจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

……..

ข้อ ๗ วิธีการขนส่ง

๗.๑ ต้องส่งข้าวโพดหวานฝักสด มาจากเมืองท่าแห่งหนึ่งในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ไปยังเมืองท่าปลายทางในราชอาณาจักรไทยในลักษณะเป็นสินค้าขนส่งทางบก

๗.๒ ต้องนำเข้าข้าวโพดหวานฝักสดทางด่านตรวจพืช ดังต่อไปนี้

(๑) ด่านตรวจพืชสังขละบุรี

(๒ )ด่านตรวจพืชประจวบคีรีขันธ์

ข้อ ๘ ข้อกำหนดสำหรับโรงงานผลิตหรือแปรรูป

๘.๑ ข้าวโพดหวานฝักสดที่นำเข้าต้องนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหรือแปรรูปเฉพาะในกิจการของตน และได้ผ่านการตรวจประเมินโดยกรมวิชาการเกษตร

โรงงานผลิตหรือแปรรูปต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

(๑)ต้องมีสถานที่จัดเก็บรักษาข้าวโพดหวานฝักสดที่นำเข้าแยกจากข้าวโพดหวานฝักสดซึ่งเป็นผลผลิตในประเทศ

(๒) ต้องไม่นำข้าวโพดหวานฝักสดที่นำเข้าไปผลิตหรือแปรรูปพร้อมกับข้าวโพดหวานซึ่งเป็นผลผลิตในประเทศ

(๓) เศษพืชทั้งหมดเหลือจากการผลิตหรือการแปรรูปจะต้องได้รับการบำบัดที่เหมาะสมที่กรมวิชาการเกษตรเห็นชอบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของศัตรูพืชที่อาจจะรอดชีวิตจากการผลิตหรือการแปรรูป

(๔ ) ต้องจัดทำบันทึกปริมาณการนำเข้าและปริมาณการผลิตหรือแปรรูปข้าวโพดหวานที่นำมาเป็นวัตถุดิบ และมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับการผลิตหรือแปรรูปกับข้าวโพดหวานฝักสดที่นำเข้าจากต่างประเทศและภายในประเทศ

(๕) โรงงานต้องดำเนินการผลิตหรือแปรรูปข้าวโพดหวานฝักสดที่นำเข้ามาเป็นวัตถุดิบภายในระยะเวลา ๒๔ ชั่โมง หลังการตรวจปล่อยสินค้า ณ ด่านตรวจพืชนำเข้า หากเลยระยะเวลาที่กำหนดโรงงานต้องทำลายสินค้าทั้งหมด

ข้อ ๙ แหล่งปลูก

ข้าวโพดหวานฝักสดเฉพาะจากแหล่งปลูกในเมืองทวาย เขตตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

ข้อ ๑๐ ข้อกำหนดสำหรับแปลงปลูก

แปลงปลูกในแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกข้าวโพดหวานฝักสดไปยังราชอาณาจักรไทย เกษตรกรเจ้าของแปลงปลูกต้องมีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในแปลงปลูก โดยต้องรักษาความสะอาดแปลงปลูกและต้องมีการบริหารจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานหรือมีมาตรการอื่น ๆ ในการ “ควบคุมศัตรูพืช” ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าศัตรูพืชกักกันได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดสำหรับโรงคัดบรรจุสินค้าหรือสถานที่จัดการสินค้าส่งออก

๑๑.๑ ต้องเก็บรักษาข้าวโพดหวานฝึกสดในสภาพที่เหมาะสมตั้งแต่หลังการเก็บเกี่ยวจนถึงขั้นตอนการคัดแยกและการบรรจุหีบห่อ และต้องคัดข้าวโพดหวานฝักสดที่มีลักษณะอาการของโรคหรือสงสัยว่ามีการทำลายของศัตรูพืชออก

๑๑.๒ การตรวจข้าวโพดหวานฝักสดว่าปลอดจากศัตรูพืชกักกัน โดย NPPO ต้องดำเนินการภายในโรงคัดบรรจุสินค้าหรือสถานที่จัดการสินค้าส่งออกเท่านั้น

ข้อ ๑๒ ข้อกำหนดสำหรับบรรจุภัณฑ์

๑๒.๑ บรรจุภัณฑ์ที่นำมาใช้ต้องใหม่หรือหากนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ต้องสะอาด

๑๒.๒ ต้องขนส่งสินค้าในตู้ขนส่งสินค้าหรือขนส่งในส่วนบรรทุกของยานพาหนะ

ในกรณีขนส่งในส่วนบรรทุกของยานพาหนะ ส่วนบรรทุกนั้นต้องเป็นตู้ทึบ หากส่วนบรทุกมีลักษณะเป็นกระบะต้องปิดคลุมส่วนบรรทุกให้มิดชิด เพื่อการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัยพืช ทั้งนี้ก่อนดำเนินการขนย้ายสินค้าบรรจุในตู้ขนส่งสินค้าหรือส่วนบรรทุกของยานพาหนะ NPPO ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้ขนส่งสินค้าหรือส่วนบรรทุกของยานพาหนะสะอาด ปราศจากดิน ทราย และชิ้นส่วนของพืชหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นสื่อนำศัตรูพืช

ข้อ ๑๓ การตรวจส่งออก

NPPO ต้องดำเนินการตรวจสอบข้าวโพดหวานฝักสดก่อนให้การรับรองข้าวโพดหวานฝักสดส่งออกไปราชอาณาจักรไทยตามกระบวนการที่หมาะสมอย่างเป็นทางการ และพบว่าปลอดจากศัตรูพืชกักกันตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ในกรณีตรวจพบศัตรูพืช กักกันที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ต้องกำจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีการกำจัด) หรือปฏิเสธการส่งออก

ข้อ ๑๔ การรับรองสุขอนามัยพืช

๑๔.๑ ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชซึ่งออกให้โดย NPPO กำกับมาด้วยโดยต้นฉบับใบรับรองสุขอนามัยพืชต้องแนบมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้งที่ส่งไปยังราชอาณาจักรไทยและต้องระบุข้อความเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

“This consignment of sweet corn was produced and prepared for export in accordance with the conditions for import of fresh sweet corn from Dawei, Tanintharyi, Myanmar to Thailand.”

๑๔.๒ ในกรณีที่ขนส่งโดยตู้ขนส่งสินค้า ต้องระบุหมายเลขตู้ขนส่งสินค้าและหมายเลขผนึกปิดตู้ขนส่งสินค้าในใบรับรองสุขอนามัยพืช

ข้อ ๑๕ การตรวจนำเข้า

๑๕.๑ เมื่อข้าวโพดหวานฝึกสดมาถึงด่านนำเข้าในราชอาณาจักรไทย การตรวจนำเข้าจะดำเนินการหลังจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกับสินค้า

๑๕.๒ สินค้าที่ส่งมอบทั้งหมดต้องสะอาด และปลอดจากแมลงที่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตอื่นใด อาการของโรคพืช สิ่งปนเปื้อน เช่น เมล็ด ดิน เศษซากพืช หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นสื่อนำศัตรูพืช เป็นต้น

๑๕.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าสินค้าที่ส่งมอบที่นำเข้าเป็นไปตาม ข้อกำหนดการนำเข้าด้านสุขอนามัยพืชหรือไม่ ถ้าตรวจพบศัตรูพืชมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตอื่นใดมีชีวิต จะส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อการจำแนกชนิดและต้องกัก “ข้าวโพดหวานฝักสด” ไว้จนกว่าจะทราบผลจากห้องปฏิบัติการ

๑๕.๔ ถ้ามีข้าวโพดหวานฝึกสดจำนวนน้อยกว่า 1,000 ฝัก ต้องเก็บตัวอย่างตรวจจำนวน 450 ฝัก หรือตรวจทั้งหมด ถ้ามีจำนวนเท่ากับหรือมากกว่า 1,000 ฝัก ต้องเก็บตัวอย่างตรวจจำนวน 600 ฝัก

๑๕.๕ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทยตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ระหว่างการตรวจนำเข้าข้าวโพดหวานฝักสด ต้องกำจัดศัตรูพืชเหล่านั้นด้วยวิธีที่เหมาะสม (ถ้ามีวิธีกำจัด) หรือส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักร หรือทำลายโดยเจ้าของเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว

๑๕.๖ ในกรณีตรวจพบศัตรูพืชที่มีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่มีในรายชื่อปรากฎใน เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ สิ่งมีชีวิตอื่นใด หรือสิ่งปนเปื้อนที่มีศักยภาพก่อให้เกิดความเสี่ยง ด้านสุขอนามัยพืชต่อราชอาณาจักรไทย ต้องจัดการศัตรูพืช สิ่งมีชีวิตอื่นใด หรือสิ่งปนเปื้อนเหล่านั้น ด้วยวิธีการที่เหมาะสมหรือการอื่น (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี หรือส่งสินค้านั้นออกไปนอกราชอาณาจักรหรือทำลาย โดยเจ้าของเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดังกล่าว กรมวิชาการเกษตรอาจระงับการนำเข้าข้าวโพดหวานฝักสดเป็นการชั่วคราว จนกว่าการประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชที่ตรวจพบนั้น ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ

ข้อ ๑๖ การประเมินกระบวนการส่งออก

๑๖.๑ กรมวิชาการเกษตรขอสงวนสิทธิในการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกข้าวโพดหวานฝักสดก่อนอนุญาตให้นำเข้าเป็นการค้ามาในราชอาณาจักรไทยหรือไม่ก็ได้ โดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๖.๒ ในกรณีที่มีการระงับการนำเข้า หากกรมวิชาการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นอาจส่งพนักงานเจ้าหน้าที่เดินทางไปประเมินกระบวนการตรวจรับรองส่งออกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาก่อนจะตัดสินใจอนุญาตให้นำเข้าได้อีกต่อไป โดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

รายละเอียดประกาศฯ ตามนี้

d
d3
d6 1
d1
292413416 375321334747087 1630063770924032447 n 200000000000000
d7 1