ระวัง “ด้วงหนวดยาวอ้อย”

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง เตือนผู้ปลูกอ้อย ในระยะปลูกใหม่ -แตกกอ รับมือ “ด้วงหนวดยาวอ้อย”

ตัวหนอนของ “ด้วงหนวดยาวอ้อย” เริ่มเข้าทำลายตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกอ้อย โดยเจาะไชเข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในท่อนพันธุ์ ทำให้ท่อนพันธุ์ไม่งอก หน่ออ้อยอายุ 1–3 เดือน จะถูกกัดกินตรงส่วนโคนที่ติดกับเหง้าให้ขาดออก ทำให้หน่ออ้อยแห้งตาย เมื่ออ้อยมีลำแล้วพบว่าการเข้าทำลายของ “ด้วงหนวดยาวอ้อย”จะทำให้กาบใบและใบอ้อยแห้งตายทั้งต้นหรือทั้งกออ้อย

หนอนที่มีขนาดเล็กจะกัดกินบริเวณเหง้าอ้อย ทำให้การส่งน้ำและอาหารจากรากไปสู่ลำต้นและใบน้อยลง เมื่อหนอนมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเริ่มเจาะไชจากส่วนโคนลำต้นขึ้นไปกินเนื้ออ้อย ทำให้ลำต้นเป็นโพรงเหลือแต่เปลือก ลำต้นอ้อยหักล้มและแห้งตาย

278556230 316770260602195 2725193154189710581 n 1

แนวทางป้องกัน/แก้ไข

อ้อยปลูกใหม่

ทำการป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน ได้แก่

  1. การป้องกันกำจัดด้วยวิธีกล

– ไถพรวนดินแล้วเก็บตัวหนอนและดักแด้ของ “ด้วงหนวดยาวอ้อย”ตามรอยไถ ก่อนปลูกอ้อย
– จับตัวเต็มวัยของ “ด้วงหนวดยาวอ้อย” หรือเดินเก็บในแปลงอ้อยช่วงพลบค่ำ

  1. การป้องกันกำจัดด้วยศัตรูธรรมชาติ

– โรยเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ บนท่อนพันธุ์พร้อมปลูกแล้วกลบดิน

  1. การป้องกันกำจัดด้วยสารเคมี ในพื้นที่ที่มีการระบาดของ “ด้วงหนวดยาวอ้อย” อย่างรุนแรง ให้ป้องกันกำจัดด้วยสารเคมี
278556230 316770260602195 2725193154189710581 n

การใช้สารเคมีชนิดน้ำ

– พ่นสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ อัตรา 320 มิลลิลิตรต่อไร่ บนท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูกแล้วกลบดิน

การใช้สารเคมีชนิดเม็ด
– โรยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 0.3% G อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ บนท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูกแล้วกลบดิน

อ้อยแตกกอ

ทำการป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน ได้แก่

  1. การป้องกันกำจัดด้วยวิธีกล

– ถ้าพบหน่ออ้อยแห้งตาย ให้ขุดกออ้อยและจับตัวหนอนและดักแด้ของ “ด้วงหนวดยาวอ้อย” ออกมาทำลายนอกแปลง

– จับตัวเต็มวัยของ “ด้วงหนวดยาวอ้อย” หรือเดินเก็บในแปลงอ้อยช่วงค่ำ

  1. การป้องกันกำจัดด้วยศัตรูธรรมชาติ

– เปิดร่องอ้อยแล้วโรยเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน

  1. การป้องกันกำจัดด้วยสารเคมีในพื้นที่ที่มีการระบาดของ “ด้วงหนวดยาวอ้อย” อย่างรุนแรง ให้ป้องกันกำจัดด้วยสารเคมี

การใช้สารเคมีชนิดน้ำ

– เปิดร่องอ้อยแล้วพ่นสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อัตรา 320 มิลลิลิตรต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน

การใช้สารเคมีชนิดเม็ด

– เปิดร่องอ้อยแล้วโรยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 0.3% G อัตรา 6 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ชิดกออ้อยแล้วกลบดิน

หมายเหตุ

– กรณีการใช้เชื้อราเขียวเมตาไรเซียมและสารเคมี ขณะใช้ดินต้องมีความชื้น หรือเป็นพื้นที่ที่สามารถให้น้ำได้

– ในช่วงที่ฝนเริ่มตก “ด้วงหนวดยาวอ้อย” จะออกเป็นตัวเต็มวัย ให้เฝ้าระวัง เมื่อฝนตกหนักครั้งแรก ให้สำรวจตัวเต็มวัย ในช่วงพลบค่ำ ถ้าไม่พบตัวเต็มวัยให้รอฝนตกซ้ำ ครั้งที่ 2 “ด้วงหนวดยาวอ้อย”จะออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัย ให้ทำกับดักหลุมในแปลงอ้อยเพื่อจับตัวเต็มวัย หรือเดินเก็บตัวเต็มวัยในแปลงอ้อยช่วงค่ำ

ที่มา สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร