ข่าวดี กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักกว่า1 แสน 2 หมื่นซอง สื่อกลางแสดงความรักต่อเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักกว่า 120,000 ซอง ให้เกษตรกรในพื้นที่ภายใต้โครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกร รับได้ ณ จุดบริการพืชพันธุ์ DOAE ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ทั้ง 10 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมด

%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%81. 6
กสก.เตรียมส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักต่อเกษตรกร

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยกองขยายพันธุ์พืชและศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 – 10 ได้ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักจำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ถั่วฝักยาว  ถั่วฝักยาวไร้ค้าง พริก มะเขือเปราะ ถั่วพู กระเจี๊ยบเขียว ผักบุ้ง คะน้า และกวางตุ้ง ภายใต้โครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกรเพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร ตรงตามสายพันธุ์ มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูง ต้นแข็งแรง มีความทนทาน และสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี

%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%81
กสก.เตรียมส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักต่อเกษตรกร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกร เป็นโครงการที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชดำเนินการเพื่อสนับสนุนการสำรองเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและภัยธรรมชาติต่างๆ เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตพืชผักพืชอาหาร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ผลิตพืชผัก และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพภายในครัวเรือน ตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน

%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
กสก.เตรียมส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักต่อเกษตรกร

สำหรับเกษตรกรที่สนใจเมล็ดพันธุ์พืชผัก ในโครงการเมล็ดพันธุ์พืชผักปันรักสู่เกษตรกร สามารถขอรับเมล็ดพันธุ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ จุดบริการพืชพันธุ์ DOAE ที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้ง 10 ศูนย์ ได้แก่ ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และจังหวัดอุดรธานี โดยจัดเตรียมให้บริการไว้ศูนย์ละ 12,000 ซอง

%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
กสก.เตรียมส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักต่อเกษตรกร