กรมอนามัย เตรียมชี้แนะเจ้าพนักงาน แนวทางคุมเหตุรำคาญจากกลิ่น ควัน “กัญชา กัญชง”.. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานมีโทษถึงจำคุก

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากการที่กรมอนามัยได้เสนอร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่องแนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. …. เพื่อเป็นแนวทาง สำหรับราชการส่วนท้องถิ่นใช้ควบคุมเหตุรำคาญและเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. …. ต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการประชุม ครั้งที่ 137-2/2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการสาธารณสุขมีมติเห็นชอบร่างคำแนะนำฯ ดังกล่าว โดยหลังจากนี้ กรมอนามัยจะได้ชี้แจงให้กับท้องถิ่นเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

bn %E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7 111 566x600 1
แนวทางคุมเหตุรำคาญจากกลิ่น ควัน “กัญชา กัญชง”

ทั้งนี้ร่างคำแนะนำต่อราชการส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้การควบคุมเหตุรำคาญตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีดังนี้

1) ควบคุมการใช้กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในทำนองเดียวกันโดยไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่นหรือควันรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

2) เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ เรื่อง กลิ่นหรือควันจากการสูบกัญชา กัญชงหรือพืชอื่นใด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เช่น สถานที่หรือบริเวณที่ถูกร้องเรียนสถานที่ที่ประชาชนร้องเรียน แหล่งกำเนิดกลิ่นหรือควัน ลักษณะกลิ่น ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

3) ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าเรื่องร้องเรียนไม่เป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ และยุติเรื่อง


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรณีพบว่าเรื่องร้องเรียนนั้นเข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เจ้าพนักงานพิจารณาออกคำแนะนำเพื่อให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญโดยให้ระบุข้อเท็จจริงที่ตรวจพบรวมทั้งระบุมาตรการหรือวิธีการที่ใช้ในการแก้ไข หรือปรับปรุงให้เหตุรำคาญนั้นระงับไปภายในระยะเวลาที่กำหนด 


4) ให้เจ้าพนักงานติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานที่กำหนดให้ผู้ถูกร้องเรียนต้องปฏิบัติ หากผู้ถูกร้องเรียนไม่ดำเนินการตามคำแนะนำ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกคำสั่งทางปกครอง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา27หรือมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้ก่อเหตุดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญ


กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองให้เจ้าพนักงานดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยอัตราโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทถ้วนหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีผู้ถูกร้องเรียนปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครองเรื่องยุติให้เจ้าพนักงานแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด