แปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลผลิตออกตลาดพีคสุด ก.ค.- สศท.10 ชวนเที่ยวงาน ‘เทศกาลทุเรียนเขาจ้าวและของดีอำเภอปราณบุรี’ 14 – 23 ก.ค. นี้

น.ส.ศิริพร จูประจักษ์ ผอ.สศท.10

นางสาวศิริพร จูประจักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ราชบุรี (สศท.10) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า “ทุเรียนเขาจ้าว” เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบปลูกในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี ซึ่ง สศท.10 ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต พบว่า “แปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว นับเป็นตัวอย่างการรวมกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่ทีประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2566 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2566 เริ่มรวมกลุ่มเมื่อปี 2560 ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูก 1,030 ไร่ มีเกษตรกรสมาชิก 55 ราย ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน  37 ราย และอยู่ระหว่างการขอรับรอง 4 ราย ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ได้มีการจัดอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อยกระดับการผลิตทุเรียนเข้าระบบเกษตรอินทรีย์และอยู่ระหว่างดำเนินการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยคาดว่าจะได้ขึ้นทะเบียน GI ภายในปี 2566

           

แปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์

สถานการณ์ผลิตแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว พบว่า เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์หมอนทองเนื่องจากเป็นพันธุ์ทางการค้าเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ตลาดในประเทศและต่างประเทศมีความต้องการ ซึ่งในปีแรกของการลงทุนมีต้นทุนเฉลี่ย 23,800 บาท/ไร่/ปี ประกอบด้วย ค่าเตรียมดิน ค่าปลูก ค่าต้นพันธุ์ ค่าดูแลรักษา และอื่น ๆ ปีที่ 2 -3 มีต้นทุนเฉลี่ย 22,100 บาท/ไร่/ปี ต้นทุนลดลงเนื่องจากเกษตรกรไม่มีค่าเตรียมดิน ค่าปลูก และค่าต้นพันธุ์ และเมื่ออายุทุเรียนเข้าสู่ปีที่ 4 – 6    ซึ่งเป็นปีที่เริ่มให้ผลผลิตจะมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 19,600 บาท/ไร่/ปี เนื่องจากลดสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และฮอร์โมน/อาหารเสริมให้กับต้นทุเรียน โดยเกษตรกรนิยมปลูกในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน สภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้า เกษตรกรจะทำการเก็บเกี่ยวเมื่อทุเรียนมีอายุที่เหมาะสมประมาณ 175 –190 วัน (นับจากเริ่มมีดอกถึงดอกบาน ระยะเวลา 60 วัน และตั้งแต่หางแย้ถึงผลแก่ 120 วัน)ให้ผลผลิตเฉลี่ย 990 กิโลกรัม/ไร่ (ทุเรียนหมอนทอง  1 ลูก มีน้ำหนักประมาณ 2 – 4 กิโลกรัม) ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 190 – 200 บาท /กิโลกรัม เกษตรกรได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 193,050 บาท/ไร่/ปี คิดเป็นผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 173,450 บาท/ไร่/ปี สำหรับปี 2566 ผลผลิตทุเรียนเขาจ้าวของแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว ทยอยออกสู่ตลาดแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน และจะออกต่อเนื่องถึงเดือนสิงหาคม จำนวนทั้งหมด 350 ตัน โดยผลผลิตจะออกมากสุดในเดือนกรกฎาคมนี้ (คิดเป็นร้อยละ 44 ของผลผลิตทุเรียน เขาจ้าวทั้งจังหวัด)

แปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์

ด้านภาพรวมสถานการณ์ตลาด ผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 90 จำหน่ายในพื้นที่และที่สวนให้กับกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือนักท่องเที่ยวทั่วไป และส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 10 จำหน่ายทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook ของกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com โดยมีการรับประกันคุณภาพ หากทุเรียนเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่งหรือทุเรียนไม่ได้คุณภาพ ทางกลุ่มแปลงใหญ่จะเครมให้กับผู้ซื้อทุกราย

แปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์

           

สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว ได้ดำเนินการผลิตทุเรียนแบบครบวงจร สร้างอัตลักษณ์ภายใต้แบรนด์  “ทุเรียนเขาจ้าว” โดยได้รับการผลักดันจากอำเภอปราณบุรี และสำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี ในการสนับสนุนด้านการเพาะปลูก การตลาด การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนมาตรฐานของสินค้าเพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรมีคุณภาพ นอกจากนี้ กลุ่มแปลงใหญ่ได้นำเทคโนโลยี ถุงห่อ Magik Growth มาใช้เพื่อช่วยให้ลดแมลงศัตรูพืชและลดการกัดแทะจากสัตว์ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการสะสมน้ำหนักแห้ง ผลสวย สีผิวสวย ไม่มีสารเคมี และการทำเกษตรตามหลัก BCG Model ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตดีเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงกลุ่มแปลงใหญ่ยังนำทุเรียนตกเกรดมาเริ่มทดลองแปรูปสินค้า อาทิ ทุเรียนทอด ทุเรียนเชื่อม ทุเรียนฟรีช ข้าวเกรียบทุเรียน ไอศกรีมทุเรียน ทั้งนี้ในอนาคตมีแนวโน้มขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาด และส่งเสริมให้เกษตรกรขายผ่านตลาดออนไลน์มากขึ้น

           

“ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เป็นช่วงที่ผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาด กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว ร่วมกับที่ว่าการอำเภอปราณบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว “จัดงานเทศกาลทุเรียนเขาจ้าวและของดีอำเภอปารณบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 23 กรกฎาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอปราณบุรี และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเกษตรกรจะนำทุเรียนเขาจ้าวสดใหม่จากสวน มาจำหน่ายในราคาพิเศษให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานและร่วมสนับสนุนทุเรียนคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังใจให้เกษตรกรได้ผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพต่อไป

หากท่านใดสนใจข้อมูลการผลิตทุเรียนเขาจ้าวของแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นายชาตรี จาบกัน ประธานแปลงใหญ่ทุเรียนเขาจ้าว โทร 09 0447 2336 หรือ สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี โทร 0 3262 1786 หรือ สศท.10 ราชบุรี  โทร 0 3233 7954 อีเมล zone10@oae.go.th ผู้อำนวยการ สศท.10 กล่าวทิ้งท้าย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า