อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จับมือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสด เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

กรมวิชาการเกษตร จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตรใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสด

วันที่  17 กรกฎาคม  2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรมโครงการสร้างการรับรู้ “การดำเนินงานโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร” จากงบอุดหนุนโครงการวิจัยการเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน, สวก)  ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร  โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้นำเสนอองค์ความรู้การผลิตและใช้แหนแดงและนวัตกรรมอื่นของกรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตรใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสด

แหนแดงเป็นแหล่งผลิตธาตุไนโตรเจนที่ดี เพราะมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (cyanobacteria) ที่อยู่ในโพรงใบ ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ มาสร้างเป็นปุ๋ยทำให้แหนแดงมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึง 4–5 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักแห้ง นำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ในนาข้าวได้เป็นอย่างดี ประเทศจีนและเวียดนามมีการใช้แหนแดงในนาข้าวมาเป็นเวลานานนับร้อยปี  สำหรับประเทศไทยกรมวิชาการเกษตรได้เริ่มศึกษาประสิทธิภาพของแหนแดง ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 พบว่าการปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสด (แหนแดง) ในช่วงก่อนปักดำ สามารถให้ผลผลิตข้าวได้เทียบเท่ากับการใส่ปุ๋ยยูเรียอัตรา 10.5 กิโลกรัมต่อไร่

กรมวิชาการเกษตร จับมือ กรมส่งเสริมการเกษตรใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสด

กรมวิชาการเกษตรมีการนำสายพันธุ์แหนแดงจากต่างประเทศมาคัดเลือกพันธุ์ และนำมาทดลองใช้ประโยชน์ พบว่าแหนแดงสายพันธุ์อะซอลล่า ไมโครฟิลล่า (Azolla microphylla) ที่มีลักษณะเด่นคือ มีขนาดใหญ่ ขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์พื้นเมืองถึง 10 เท่า ใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้อย่างดี เพราะแหนแดงที่เจริญเติบโตบนผิวน้ำในนาข้าว 1 ไร่ จะให้ผลผลิตถึง 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเพิ่มน้ำหนักเป็น 2 เท่าได้ในระยะเวลาเพียง 2­–3 วัน ให้ไนโตรเจนได้ประมาณ 6–7.5 กิโลกรัมต่อไร่

 

แหนแดง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า “จากประโยชน์ของแหนแดง ดังกล่าว กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดทำข้อเสนอโครงการขยายผลการผลิต และใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจสามารถผลิตและใช้แหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้แหนแดงจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุงโครงสร้างดินดีขึ้นในระยะยาว เป็นการช่วยดูแล ฟื้นฟูทรัพยากรดิน สอดคล้องกับนโยบาย BCG ของรัฐบาล”

แหนแดง

แนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ จะนำร่องในพื้นที่เป้าหมาย 9 จังหวัด คือ สระบุรี สมุทรสงคราม ระยอง กาฬสินธุ์ สุรินทร์ พังงา พัทลุง กำแพงเพชร และ จังหวัดพะเยา จำนวน 323 ราย โดยกรมวิชาการเกษตร จะดำเนินการส่งมองเทคโนโลยีการผลิตและใช้แหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะสร้างการรับรู้โครงการฯ โดยประชุมขี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้เจ้าหน้าที่จังหวัด/อำเภอ จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและใช้ประโยชน์จากแหนแดงให้กับเกษตรกรพื้นที่เป้าหมาย เกษตรกรจัดทำแปลงแหนแดง จังหวัด ร่วมกับ อำเภอ และ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชม (ศดปช.) จัดงานรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร จะเก็บข้อมูลตัวอย่างดินของแปลงต้นแบบการใช้แหนแดงในพื้นที่ของ ศดปช. เพื่อวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ก่อนและหลังการใช้แหนแดง เพื่อจัดงานวันรณรงค์การผลิตและการใช้แหนแดงในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ หรือแปลงต้นแบบการผลิตและใช้แหนแดงของ ศดปช.

แหนแดง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การฟื้นฟูความอุตมสมบูรณ์ของดิน ไม่ใช่สิ่งที่คนแต่ละคนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดินที่ดีไม่เพียงแต่จำเป็นสำหรับปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเป็นกุญแจสู่อนาคตที่ยั่งยืนด้วย พวกเราทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ในการดูแลดิน และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร วันดินโลก (วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี) มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและการจัดการดินเพื่อความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ในส่วนของประเทศไทยนี้ ตลอดทั้งปีมีการจัดงานวันดินโลก และร่วมกับขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลกพร้อมกันทั้งประเทศ ซึ่งความมุ่งมั่นของประเทศไทยนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่า “ทุกวัน … คือ วันดินโลก, Every Day is World Soil Day”

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้กล่าวขอบคุณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ที่ได้ร่วมกันขยายผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร “การดำเนินงานโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร” เทคโนโลยีนี้ สมาชิก ศดปช. และเกษตรกรทั่วไปจะได้รับการถ่ายทอดไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ศดปช. จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ศูนย์ สามารถเป็นต้นแบบและขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงในชุมชน  เกษตรกรในชุมชน ได้รับองค์ความรู้ในการผลิตและใช้แหนแดง ทรัพยากรดินในชุมชนได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความอุตมสมบูรณ์ดีขึ้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า