รัฐบาลให้ความสำคัญมาตรการควบคุมการใช้กัญชา นายกฯย้ำปลดล็อกใช้ “กัญชา-กัญชง” เพื่อประโยชน์สูงสุดด้านแพทย์-เศรษฐกิจ

วันที่ 11 มิ.ย.65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบในข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของทุกภาคส่วนที่มีต่อการปลดล็อกใช้ “กัญชา กัญชง” ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบาย “พืชกัญชาและกัญชง” ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน เพื่อกําหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติ และกํากับดูแลการใช้ “กัญชา” ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการอนุญาตให้ใช้กัญชาในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาลทั้งแผนปัจจุบันและการแพทย์แผนไทย ลดรายจ่ายด้านการรักษาและเพิ่มทางเลือกในการดูแลสุขภาพและยังเป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 ได้มีมติแต่งตั้งอนุกรรมการ 6 คณะ เพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ด้านการแพทย์ และการบำบัดรักษา 2) ด้านการให้ความรู้แก่เยาวชนและผลกระทบทางสังคม 3) ด้านการผลิตทางเกษตรกรรม 4) ด้านการป้องกันการลักลอบนำเข้า การผลิต ที่ผิดกฎหมาย 5) ด้านกฎหมาย และ 6) ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์

3163607 1
ต้นกัญชา

ทั้งนี้ ที่ประชุมจะมีการออกแนวทางในการกำหนดแนวทางการใช้ “กัญชา-กัญชง” ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ คือเพื่อประโยชน์สูงสุดด้านการแพทย์และเศรษฐกิจ โดยมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดการใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบทางสังคมต่อไป

นายกรัฐมนตรียังกำชับให้สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนว่าการปลดล็อกครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเสพเพื่อสันทนาการ โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งให้ความรู้กับประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผ่านกลไกของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ให้เกิดความสับสนทั้งในเรื่องการปลูก การเสพ และการนำไปจำหน่าย ลดความกังวลของสังคมเกี่ยวกับการใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะการป้องกันไม่ให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงกัญชา โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ นำไปใช้เพื่อนันทนาการซึ่งอาจเกิดผลกระทบด้านสุขภาพและสังคมตามมา โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมวิชาการเกษตรจะแจก “ต้นกัญชา” ให้ประชาชนที่สนใจครัวเรือนละ 2 ต้น ตามเป้าหมาย 1 ล้านต้นของรัฐบาลหรือประมาณ 500,000 ครัวเรือน ภายหลังการปลดล็อกวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา ให้ “กัญชา กัญชง” และกระท่อม ไม่เป็นพืชในบัญชียาเสพติดอีกต่อไป

ประชาชนสามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.65 เป็นต้นไป ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศวพ.) ของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ 53 จังหวัด กรณีจังหวัดใดไม่มี ศวพ.ให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนั้นๆ หรือผ่านระบบออนไลน์