“วิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง” สร้างผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง เสริมรายได้เกษตรกร

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท.9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กรณีวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ซึ่งประสบผลสำเร็จ สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร และเกิดการต่อยอดและแปรรูปผลผลิตอย่างหลากหลาย เกษตรกรได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

329530055 529899202568176 5257948292010831274 n
ผึ้งโพรง

สศท.9 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง โดยสัมภาษณ์ นายปานเทพ สุวรรณมาลา ผู้จัดการและประธานแปลงใหญ่ บอกเล่าว่า ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง มีทรัพยากรที่อุดมสมสมบูรณ์ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งการทำนา ปลูกปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และยางพารา โดยเกษตรกรปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลัก ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาราคาสินค้าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวมีราคาตกต่ำในบางช่วงเวลา ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีรายได้ลดลง จากนั้นเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ในโครงการขยายผลฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริเรื่องการเลี้ยงผึ้ง เกษตรกรได้เรียนรู้กระบวนการเลี้ยงผึ้งตามหลักวิชาการ และประโยชน์จากการเลี้ยงผึ้ง ทำให้เกษตรกรนำแนวคิดความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเลี้ยงผึ้ง และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เมื่อปี 2560 และในปี 2564 ทางกลุ่ม ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษัท ผึ้งวังชิง จำกัด

329930118 760434549015327 6194152613390476259 n
ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง

ปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิก 52 ราย มีการเลี้ยงผึ้งโพรง รวม 1,200 รัง หรือเฉลี่ย 23 รัง/ราย ซึ่งเกษตรกรสมาชิกได้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเลี้ยงผึ้งโพรง การแปรรูป รวมไปถึงการตลาด กลุ่มจึงได้มีการสร้างรังผึ้งเพิ่ม ได้ผลผลิตเป็นจำนวนมาก มีทั้งเก็บไว้บริโภคกันเองในกลุ่ม และบรรจุจำหน่ายแบบขวด และได้มีการพัฒนาต่อยอดผลผลิตโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ น้ำผึ้งแบบขวด ผงชงดื่ม เซรั่มจากสมุนไพรธรรมชาติผสมกับน้ำผึ้ง โลชั่นบำรุงผิว สบู่ก้อน สบู่เหลว และแชมพู ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถสร้างรายได้คิดเป็นมูลค่าทั้งกลุ่มรวม 203,500 บาท/ปี

ด้านการจำหน่ายผลผลิตส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ทางกลุ่มจำหน่ายตรงให้กับผู้บริโภคทั่วไป ส่วนผลผลิตร้อยละ 40 จำหน่ายที่ตลาด ร้านค้า หน่วยงานในพื้นที่ อาทิ สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง สำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร งานออกร้านต่างๆ สหกรณ์การเกษตรคลองหอยโข่ง และสำนักงานหอการค้าจังหวัดสงขลา และแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook “ผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง” ภายใต้แบรนด์ “ผึ้งวังชิง”

ผลสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามเป้าหมายของแปลงใหญ่ 5 ด้านที่สำคัญ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด และที่สำคัญวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ตำบลโคกม่วง เป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์เครือข่าย) เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่เกิดผลเป็นรูปธรรม ตลอดจนเป็นที่บ่มเพาะเกษตรกรที่จะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ โดยในแต่ละปีมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร กลุ่มเครือข่ายเกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าศึกษาดูงานกว่า 1400 คน/ปี

ทั้งนี้หากผู้ใดสนใจข้อมูลการผลิตของวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงแปลงใหญ่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายปานเทพ สุวรรณมาลา ประธานกลุ่มโทร 08 8295 0682 หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.9 โทร 0 7431 2996 หรืออีเมล : [email protected]