กรมหม่อนไหมร่วมมือพัฒนาต้นแบบหม่อนไหมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กรมหม่อน
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Department of Agriculture สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องห่วงโซ่คุณค่าด้านไหม : การผลิตและส่งเสริมด้านไหมในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการส่งเสริมด้านหม่อนไหม โดยคณะฝ่ายลาวได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน เพื่อศึกษานำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินงานและจัดตั้งหน่วยงานหม่อนไหมในประเทศลาว รวมถึงได้ร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านหม่อนไหมระหว่างไทย-ลาว ในอนาคต

หม่อน
9หม่อน
10หม่อน
11หม่อน
12
15 1
14