ลุยปรับโฉม Farm Outlet ปี 66 เน้นทันสมัย อัปเกรดสินค้า ดึงคนชอป

กรมการค้าภายในกางแผนพัฒนาศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ปี 66 เตรียมลุยปรับโฉมให้ทันสมัย ตั้งเป้า10 แห่งพร้อมช่วยพัฒนาสินค้าจำหน่ายให้ได้ตรา อย.ฮาลาล ช่วยออกแบบตราสินค้า จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มช่องทางจำหน่ายออฟไลน์ ออนไลน์ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาชอป

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงแผนการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ในปี 2566 ว่า กรมฯ ได้ตั้งเป้าที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ Farm Outlet โดยจะปรับปรุง ส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อให้ร้านมีความทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการขาย มีการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สินค้ามีความโดดเด่น ดึงดูดผู้บริโภค โดยตั้งเป้าหมายที่จะทำการปรับโฉมไว้จำนวน 10 แห่ง ซึ่งขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือก โดยจะเน้นร้านที่เป็นจุดศูนย์กลางในแต่ละภาค และเป็นจุดที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้

o 1gcvi6te019c2ad6bcf1mt1vtlu 1
Farm Outlet

สำหรับการช่วยเหลือ กรมฯ จะเข้าไปส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยจะจัดอบรมให้ความรู้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าของเกษตรกร เกษตรอินทรีย์ และสินค้าชุมชน ที่วางจำหน่ายใน Farm Outlet จะเข้าไปช่วยพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานเช่น อย.ฮาลาล การสนับสนุนการออกแบบตราสินค้าหรือโลโก้ การผลักดันให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขั้นต้น เพื่อให้สินค้าสวยงาม ดึงดูดผู้บริโภค

นอกจากนี้ จะทำการเชื่อมโยงสินค้าใน Farm Outlet กับ Farm Outlet ด้วยกันเอง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า หรือซื้อสินค้าไปจำหน่าย นำสินค้าจาก Farm Outlet ไปจัดแสดงและจำหน่ายในรูปแบบงานแสดงสินค้า เพื่อแนะนำให้ผู้บริโภครู้จัก เกิดการจดจำและซื้อไปบริโภค รวมทั้งจะจัดกิจกรรมเชื่อมโยงสินค้าจาก Farm Outlet ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคด้วยช่องทางการจำหน่ายที่กว้างขึ้น โดยการนำสินค้าเข้าสู่แหล่งจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้าชั้นนำ ในรูปแบบศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า (Farm Outlet Market)

“กรมฯ ยังจะเข้าไปช่วยประชาสัมพันธ์ Farm Outlet เพื่อสร้างการรับรู้ จัดกิจกรรมช่วยโปรโมต เช่น ถุงผ้ารักษ์โลก ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ จัดทำคอนเทนต์นำเสนอเรื่องราว Farm Outlet และผลิตภัณฑ์ Farm Outlet เชิงสร้างสรรค์ด้วยทุนชมชน ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้คนเข้าไปเที่ยว ไปซื้อสินค้าใน Farm Outlet” นายวัฒนศักย์กล่าว

ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ผลักดันให้มีการจัดตั้ง Farm Outlet มาตั้งแต่ปี 2552 ปัจจุบัน ปี 2565 มีจำนวน Farm Outlet เกิดขึ้นแล้ว 69 แห่ง ใน 40 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางในการจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร เกษตรอินทรีย์ และสินค้าชุมชน โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งแต่ละ Farm Outlet มียอดจำหน่ายเฉลี่ยเดือนละ 50,000-1,500,000 บาท

การปรับโฉมสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ในครั้งนี้ จะนำไปสู่การจดจำภาพลักษณ์ที่ดีของศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ต่อไปในอนาคต และความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น และสร้างการยอมรับของผู้บริโภคในระยะยาวอย่างยั่งยืน