‘เฉลิมชัย’เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน-เพิ่มประสิทธิภาพผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมร่วมงาน 139 ปี เกษตรอินทรีย์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 

รัฐมนตรี ‘เฉลิมชัย’ เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมงานฉลอง 139 ปี เกษตรอินทรีย์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 โดยมี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 

ซึ่งกระทรวงเกษตรฯโดยกรมการข้าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกรทั่วไป และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมงาน ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน และการนำเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตอย่างเหมาะสม และยกระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพและเพิ่มผลตอบแทนในการผลิตข้าวคุณภาพดีต่อไป 

79F5B6AB 9A8F 4C76 8927 1739EE141DBC

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การผลิตข้าวคุณภาพดีเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น การบริหารจัดการศูนย์ข้าวชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ นิทรรศการทางการเกษตรอื่น ๆ การมอบรางวัลแปลงใหญ่ข้าวดีเด่นระดับประเทศ กลุ่มเกษตรกรดีเด่น และเกษตรกรดีเด่นจ.อุบลราชธานี มอบหนังสือให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) มอบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมอบรางวัลคนดีศรีม่วงนอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย จากกลุ่มเกษตรกรและชุมชนเกษตรต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

CD33309C 9252 4CF5 9416 06F9E3719D09

นอกจากนี้ ในวันนี้ยังถือเป็นโอกาสดีที่พี่น้องชาวอำเภอม่วงสามสิบได้ร่วมกันจัด “งานฉลอง 139 ปีเกษตรอินทรีย์ อำเภอม่วงสามสิบ” ขึ้นมาพร้อมกันด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระที่อำเภอม่วงสามสิบก่อตั้งมาครบ 139 ปี และเพื่อสมโภชน์ “พระบรมพุทธโธ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองม่วงสามสิบ ที่ชาวอำเภอม่วงสามสิบให้ความเคารพบูชา งานฉลองฯนี้ จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 24 กันยายน 2565 

ภายในงานเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคประชาชน สถาบันการศึกษา ได้นำผลผลิตมาแสดงและจำหน่าย ถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรและปศุสัตว์ให้พี่น้องชาวอำเภอม่วงสามสิบและอำเภอใกล้เคียงเข้ามาศึกษาเรียนรู้นำไปประกอบอาชีพ มีประกวดแข่งขันเต้นบาสโลบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อ.ส.ม) สังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 24 แห่งในอำเภอม่วงสามสิบและมีการแข่งขันตำส้มตำ กิจกรรมทั้งหมดที่กระผมกล่าวมานี้ จะเป็นการส่งเสริมให้ชาวอำเภอม่วงสามสิบ มีความสมัครสมานสามัคคีกัน มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า มีรายได้เพิ่มมากขึ้น สุขภาพพลานามัยแข็งแรง และดำรงประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวอำเภอม่วงสามสิบสืบต่อไป 

99E4C2D8 3755 46BE 8629 A6F19BA7A8F9

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทำนามากที่สุดในประเทศไทย คือ 4.1 ล้านไร่ โดยปลูกข้าวหอมมะลิเป็นหลัก ถึง 3.7 ล้านไร่ ข้าวหอมมะลิของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นข้าวที่มีคุณภาพสูงจึงทำให้ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิมุ่งมาที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอันดับแรก 

FC57DF79 7EE8 4308 B18E 9D665DB10C28

“การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกรทั่วไปและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมงาน ให้รับรู้และเข้าใจความสำคัญของศูนย์ข้าวชุมชนที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการผลิตข้าวคุณภาพของประเทศ ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในรูปแบบศูนย์ข้าวชุมชน การนำเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่มาใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตและยกระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว รวมไปถึงการสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลค่าทางการค้าจากการผลิตข้าวคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม การจัดงานในวันนี้ กระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและมาให้กำลังใจหลังจากที่ร่วมกันฝ่าฟันสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งวันนี้ควรเป็นวันที่เกษตรกรควรได้รับกำลังใจและมีกำลังที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ สำหรับในส่วนของการประกันรายได้ยังคงเดินหน้าโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันว่าจะทำให้ดีขึ้น และให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง” ดร.เฉลิมชัย กล่าว