ก.เกษตรฯผลักดัน”แปลงใหญ่ จ.พังงา”สู่การเป็นครัวอันดามัน

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมกิจกรรม”รวมพลขับเคลื่อนงานส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่พังงาสู่ครัวอันดามัน” 

โดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ หน่วยงานภาคี เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่และเกษตรกรทั่วไป เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดพังงา คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) คณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เข้าร่วม ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 

74DD11B5 6F65 4671 860F 5F5060F91482

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานแปลงใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดพังงา รวมทั้งนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่ผัก จังหวัดพังงา ปัญหาข้อเสนอแนะ และความต้องการในการขอรับการสนับสนุน

ทั้งนี้ จังหวัดพังงา มีการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งการดำเนินงานในปี 2565 มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่ Smart Farmer และความเข้มแข็งของเกษตรกลุ่ม/องค์กรวิสาหกิจชุมชน การทำตลาดและการเชื่อมโยงและต่อยอด ส่งผลดีต่อเกษตรกร/คน พื้นที่ สินค้า ภาครัฐ และอื่น ๆ ครอบคลุมในทุกด้าน ทั้งด้านพืช ประมงปศุสัตว์ และแมลงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านพืช ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในขับเคลื่อน ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพังงาได้แก่ ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ยางพารา มังคุด พืชผัก และสมุนไพร

6A4429F1 966A 4A80 854D 956B72AB3E22

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เห็นถึงศักยภาพของเกษตรกรซึ่งเป็น Young Smart Farmer ในพื้นที่ ได้มุ่งหวังให้เป็นต้นแบบในการขยายผลให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผักรายอื่น และมีนโยบายในการพัฒนาต่อยอดให้จังหวัดพังงาเป็นครัวอันดามัน จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกผักของจังหวัดพังงาผ่านระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ผักจังหวัดพังงา พื้นที่ 4 อำเภอต้นแบบได้แก่ อำเภอเมืองพังงา อำเภอทับปุด อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอท้ายเหมือง มีสมาชิกรวม 141 ราย พื้นที่125 ไร่ ซึ่งเชื่อว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้ปลูกผักในการรวมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการ และยังเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันอีกด้วย

105369A9 88FA 4502 826A BDC8978FDCF8

“การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการเน้นย้ำถึงความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดพังงา ผ่านการดำเนินงานตามเป้าหมาย ทั้งในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดการด้านการตลาด ที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรฯ มุ่งหวังให้เกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร และเชื่อมโยงเครือข่ายกับภายนอกอย่างเข้มแข็ง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับผลผลิตให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรให้ตอบสนองความต้องการของตลาด ในลักษณะตลาดนำการผลิต 

รวมทั้งสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร ด้วยการนำเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมเข้ามาช่วย อย่างไรก็ตาม จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการปลูกพืชผักที่จะเป็นครัวอันดามัน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้เข้ามาสร้างแหล่งน้ำให้พี่น้องชาวจังหวัดพังงาเกือบทุกพื้นที่แล้ว และในส่วนของการท่องเที่ยว เมื่อมีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ความต้องการบริโภคก็มีเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ถ้าสามารถทำให้จังหวัดพังงาเป็นครัวอันดามันได้และขยายไปเขตจังหวัดอื่น ๆ อย่างมั่นคง เชื่อว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน” ดร.เฉลิมชัย กล่าว