ผู้ว่าฯจันท์คำราม ! เตรียมเชือดแก๊งพ่อค้ากดราคาผลไม้ 

พ่อเมืองจันทบุรีจะไม่ทน ประกาศเตือนครั้งที่ 1 พวกฉวยโอกาสบิดเบือนราคารับซื้อผลไม้ชาวสวนจะจัดการตามกฎหมาย

18824FB4 ADB8 4422 BEDB 31CE57EA1D20

นาย สุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ออกประกาศ ห้ามมิให้ผู้ประกอบการ ฉวยโอกาสบิดเบือนราคาในการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกร หลังพบช่วงผ่านมา การรับซื้อผลไม้จากชาวสวนไม่เป็นไปตามกลไกตลาด หรือมีการบิดเบือนราคา และรับซื้อในราคาถูกกว่าปกติ โดยอ้างสถานการณ์โควิด-19 และการปิดด่านการนำเข้าผลไม้ของประเทศจีน 

หากพบผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ฉวยโอกาส ได้กำหนดโทษ คือ

  • ความผิด พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ คือ ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการใด โดยจงใจที่จะทำให้ราคาต่ำเกินสมควรหรือสูงเกินสมควร หรือทำให้เกิดความปั่นป่วนซึ่งราคาของสินค้าหรือบริการใด  ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ความผิด พรบ.ด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้รวบรวม โรงคัดบรรจุ(ล้ง) ต้องแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ภายในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน หรือทันทีที่เปิดทำการรับซื้อสินค้าเกษตร ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
49B2AD2A EF45 4130 B579 A04944569871

   โดยความผิด พรบ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจใดร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่แข่งขันในตลาดเดียวกันกระทำการใด ๆ อันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือจำกัดการแข่งข้นในตลาดนั้นในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 

  • กำหนดราคาซื้อหรือราคาขายหรือเงื่อนไขทางการค้าใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมที่ส่งผลต่อราคาสินค้าหรือบริการ ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกินร้อยละสิบของรายได้ในปีที่กระทำความผิด หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่เป็นการกระทำความผิดในปีแรกของการประกอบธุรกิจ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ความผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ผู้ใดกระทำการโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่จะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำ ความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การออกประกาศครั้งนี้ เป็นผลมาจากมีกลุ่มผู้ค้าบางคนเอาเปรียบชาวสวน ไม่ยอมขึ้นป้ายแสดงราคารับซื้อ โดยเฉพาะมังคุด และบางคนยังใช้โอกาสกดราคารับซื้อเหลือกิโลกรัมละ 25 บาท ในขณะนี้

ขอบคุณข้อมูล : เสก บูรพา