กรมวิชาการเกษตร ขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้พืชพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%811
นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนิน การขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ด้านพืชพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งปัจจุบันโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ ก็ยังคงได้รับการสืบสาน รักษา ต่อยอด จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ก่อให้เกิดโครงการตามแนวพระราชดำริมากกว่า 100 โครงการ

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%812
โครงการตามแนวพระราชดำริต่าง ๆ ก็ยังคงได้รับการสืบสาน รักษา ต่อยอด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 หน่วยงานในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตรที่ได้ร่วมบูรณาการและสนองแนวพระราชดำริผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ ตัวอย่างหนึ่งของการดำเนินการขับเคลื่อนงานวิจัย คือ การขยายผลการผลิตพืชพันธุ์ดีและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมของเกษตรในพื้นที่ อำเภอท่ายาง และ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยดำเนินงานภายใต้โครงการตามแนวพระราชดำริ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย  และโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%813
กรมวิชาการเกษตร ขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้พืชพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตพืช

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  พืชพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตพืชนับเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตของเกษตรกร  โดยพืชพันธุ์ดีที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชบุรีได้กระจายพันธุ์ดีสู่เกษตรกรโดยมีโครงการตามแนวพระราชดำริเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี มีลักษณะเด่นคือ ให้ผลผลิตต่อไร่ สูงกว่า 5.3 ตัน รสชาติหวานอมเปรี้ยว มีกลิ่นหอมเนื้อกรอบ สีเนื้อเหลืองอมส้มสม่ำเสมอ สามารถแกะแยกผลย่อยหรือตาออกจากกันโดยง่าย และอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 มีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตน้ำอ้อยต่อไร่สูง รสชาติดี  มีกลิ่นหอม น้ำอ้อยมีสีสวย สามารถไว้ตอได้ดีไม่ต้องปลูกใหม่ทุกปี

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%815
กรมวิชาการเกษตร ขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้พืชพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตพืช

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี ได้ขยายผลการผลิตสับปะรดพันธุ์เพชรบุรีพร้อมเทคโนโลยีการผลิตของกรมวิชาการเกษตร คือ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในสับปะรดตามคำแนะนำจะมีผลผลิตต่อไร่เฉลี่ย 7.7 ตัน ซึ่งหากมีการปลูกสับปะรดพันธุ์เพชรบุรีทดแทนพันธุ์ปัตตาเวียจะส่งผลให้เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 10,674บาทต่อไร่ เมื่อคำนวนพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมกับจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่เพาะปลูกรวม194,000 ไร่ ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 2,071 ล้านบาท

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%816
กรมวิชาการเกษตร ขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้พืชพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตพืช

สำหรับอ้อย ได้ดำเนินการขยายผลการผลิตอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50 โดยใช้เทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์แมลงหางหนีบขาวงแหวนในการควบคุมแมลงศัตรูพืช และการปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันกำจัดโรคใบขาวอ้อย ซึ่งการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวจะมีผลผลิตน้ำอ้อยต่อไร่สูงถึง 5,960 ลิตรส่งผลให้เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง7,420บาทต่อไร่ เมื่อคำนวณพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดเพชรบุรีมีพื้นที่เพาะปลูกรวม 33,300 ไร่ ส่งผลให้มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 247 ล้านบาท  ปัจจุบันมีเกษตรกรที่รับเทคโนโลยีดังกล่าวไปปรับใช้และสามารถจัดทำเป็นแปลงขยายผลเทคโนโลยีได้อีก 17 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรผู้ผลิตสับปะรด 12 ราย และเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยคั้นน้ำ 5 ราย

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%817
กรมวิชาการเกษตร ขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้พืชพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตพืช

“ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีได้ถ่ายทอดความรู้และขยายผลให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในโครงการตามแนวพระราชดำริให้เกษตรกรสามารรถนำมาปรับใช้ในการผลิตของตนเองได้   อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพการผลิตให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืน  พร้อมกับวางแผนการขับเคลื่อนต่อยอดผลงานในอนาคตเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่  การพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในการผลิตพืช รวมถึงการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยังยืนให้เกษตรกร จากผลความสำเร็จดังกล่าวทำให้ โครงการขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์ด้านพืชพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตพืชสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลโครงการพิเศษดีเด่นประจำปี 2566 ด้วย”อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%818
กรมวิชาการเกษตร ขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้พืชพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตพืช

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%819
กรมวิชาการเกษตร ขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้พืชพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตพืช

%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%8110
กรมวิชาการเกษตร ขยายผลงานวิจัยพร้อมใช้พืชพันธุ์ดีและเทคโนโลยีการผลิตพืช

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า