กรมวิชาการเกษตรแนะเทคโนโลยีเตรียมความพร้อมผลิตลำไยฤดูกาล 2566

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การผลิตลำไย ปี 2565 ที่มีเนื้อที่ให้ผล 1.7 ล้านไร่ ผลผลิต 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีผลผลิตเพียง 1.2 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยและมีปริมาณน้ำเพียงพอในช่วงออกดอกและติดผล 

อย่างไรก็ตาม การผลิตลำไยให้ได้ผลผลิตจำนวนมากและมีคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของตลาดมีอุปสรรคหลายประการโดยเฉพาะโรคและแมลงศัตรูลำไย ซึ่งเมื่อระบาดแล้วส่งผลกระทบต่อผลผลิตโดยตรงทำให้ต้นพืชอ่อนแอและทรุดโทรมลงเรื่อยๆ จนกระทั่งตายในที่สุด

1D493152 60CD 4E71 9BA4 69D09CC96EDE

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลไม้ จะเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผลไม้ไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด โดยเฉพาะในการผลิตลำไย ได้มีการวางแผนบริหารจัดการเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งระยะก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต เน้นการกระจายผลผลิตออกนอกฤดูการส่งเสริมการผลิตตามมาตรฐาน(GAP) โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการให้คำแนะนำเกษตรกรในการเตรียมต้นลำไยในการผลิตในฤดูกาลถัดไปด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

กรมวิชาการเกษตร จึงมีคำแนะนำให้กับเกษตรกรในการจัดการต้นลำไยสำหรับการผลิตลำไย ดังนี้

1. การเตรียมต้นให้พร้อมหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูกาลก่อน

– การตัดแต่งกิ่งเพื่อควบคุมทรงพุ่มและตัดกิ่งแห้งหรือเป็นโรคออก โดยให้ตัดกิ่งกลาง กิ่งทับซ้อน กิ่งแห้งตายหรือ กิ่งที่มีโรค-แมลงทำลาย

– เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ดิน ทำการใส่ปุ๋ยเพิ่มความสมบูรณ์ต้น เพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะสมหรือใส่ปุ๋ยอินทรีย 10-20 กิโลกรัมต่อต้น และปุ๋ยเคมี 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น

– การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

– การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูสำคัญในช่วงแตกใบอ่อน เช่น ไรสี่ขา หนอนคืบ

– งดการให้น้ำช่วงก่อนออกดอก

DE06FD5B AB9A 47EB B407 08C48C11644D

2. การเตรียมต้นช่วงออกดอกและช่วงผสมเกสร

– ในช่วงเริ่มออกดอก ให้น้ำเล็กน้อยและเพิ่มปริมาณขึ้นตามลำดับ

– ใส่ปุ๋ยบำรุง

– เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดแมลงทำลายช่อดอก ได้แก่ หนอนเจาะช่อดอก เพลี้ยหอยหรือเพลี้ยแป้ง

– พ่นสารป้องกันกำจัดแมลงก่อนดอกบาน โดยหลีกเลี่ยงช่วงดอกบาน

– ในช่วงผสมเกสร ให้น้ำอัตรา 250-350 ลิตรต่อต้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

– หากมีแมลงช่วยผสมเกสรน้อย ควรมีการนำผึ้งมาเลี้ยงเพื่อช่วยผสมเกสรในสวน

– ในช่วงผสมเกสร เฝ้าระวังการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ พ่นสารป้องกันกำจัด

2510FDD2 8058 4C16 A68B C4EDFDE676E7

3. การจัดการช่วงติดผลและพัฒนา

– ให้น้ำ อัตรา 250-350 ลิตรต่อต้น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

– ในระยะติดผล ใส่ปุ๋ยบำรุง ได้แก่ ปุ๋ยเคมี เช่น 15-15-15 ผสม 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น

– ในระยะก่อนเก็บเกี่ยว 30 วัน ใส่ปุ๋ยบำรุง ได้แก่ ปุ๋ยเคมี 0-0-60 หรือ 13-13-21 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น

– เฝ้าระวังและป้องกันกำจัดแมลงทำลาย ได้แก่ มวนลำไย เพลี้ยหอย เพลี้ยแป้ง ผีเสื้อมวนหวาน

4. การจัดการช่วงเก็บเกี่ยว

– เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อผลอายุประมาณ 22 สัปดาห์ หลังติดผล เปลือกผลเรียบเกือบไม่มีกระและสีน้ำตาลอ่อน

– หักหรือตัดช่อผล ให้มีใบย่อยสุดท้ายติดไปด้วย

– รวบรวมผลผลิตไว้ในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาด ควรมีภาชนะรองรับ ไม่ควรวางผลผลิตบนพื้นดินโดยตรง

– ตัดแต่งช่อผล คัดขนาด และคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานลำไย

96D9E866 D848 459B B8B6 1F62A99EC664

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรยังแนะนำหลักการการผลิตลำไยนอกฤดู ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมต้น

– หลังเก็บเกี่ยวให้ทำการตัดแต่งกิ่ง เพื่อกระตุ้นให้แตกกิ่งใหม่ให้เร็วและสม่ำเสมอ โดยตัดกิ่งภายในทรงพุ่มที่ไม่ได้รับแสงและกิ่งที่ถูกโรคและแมลงทำลาย

– ใส่ปุ๋ยบำรุงดินและต้น โดยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 10-20 กิโลกรัมต่อต้น พร้อม 15-15-15 ผสม46-0-0 สัดส่วน 1:1 อัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น

– ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ

– ป้องกันกำจัดศัตรูลำไยที่สำคัญที่จะกัดกินใบอ่อน เช่น หนอนคืบกินใบและแมลงค่อมทอง

528C5C67 E242 4900 B0FF ADA4468AF2FD

2. การชักนำให้ออกดอก

– บำรุงต้นให้สมบูรณ์ ต้นลำไยอยู่ในระยะใบแก่

– ทำความสะอาดบริเวณใต้ทรงพุ่มให้โล่งเตียน

– ชักนำให้ออกดอกด้วยสารคลอเรต โดยการให้สารโพแทสเซียมคลอเรตบริสุทธิ์ อัตรา 60-80 กรัมต่อน้ำ 40-60 ลิตร ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร ราดรอบชายพุ่ม ในช่วงฤดูฝนใช้อัตราเพิ่มขึ้นเป็น100-120 กรัม หรือใช้โซเดียมคลอเรต 50% เอสพี อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 60-80 ลิตร ลิตร ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 1 เมตร ราดรอบชายพุ่ม

– หลีกเลี่ยงการชักนำออกดอกโดยใช้สารคลอเรตในช่วงที่มีฝนตกชุก

– รดน้ำให้ดินชุ่มชื้น ทุก 3-5 วัน หลังราดสาร ประมาณ 20-30 วัน ลำไยจะเริ่มออกดอก

– การปฏิบัติดูแลรักษา ได้แก่ การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ การป้องกันกำจัดศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะปฏิบัติเช่นเดียวกับการผลิตลำไยในฤดู

455308D7 B31E 402E 93F8 9E17EC3C38F3

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในตอนท้ายว่า การใช้เทคโนโลยีการผลิตลำไยของกรมวิชาการเกษตร ทำให้เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค   

โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการชักนําการออกดอกและติดผลช่วงฤดูฝน สามารถลดต้นทุนการผลิตลำไยนอกฤดูลงได้ 46% และสามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรสุทธิ 32.5% รวมทั้งยังเพิ่มคุณภาพผลผลิตในด้านความกว้างผล ความยาวผล ความหนาผล ความหนาเนื้อ น้ำหนักเนื้อต่อผล และความหวานด้วย

3A790588 2C52 4E3F 8887 47F24874B727