พลเอกประวิตร เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ ตามเร่งแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วม ย้ำต้องเร่งดูทั้งระบบและแก้เป็นพื้นที่ไปพร้อมกัน

วันที่ 13 มีนาคม 2566 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ จังหวัด ชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาพื้นที่และรับฟังความเดือดร้อนประชาชน มีผู้ว่าราชการจังหวัด  เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ให้การต้อนรับ ณ ศาลาอเนกประสงค์พรุเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย

IMG 20230313113312000000
พลเอกประวิตร เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้

สถานการณ์ภาพรวม พัฒนาการแผนงานและโครงการน้ำในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2561 – 2565 คืบหน้าไป 870 โครงการ ใช้งบประมาณ 4,469.40 ล้านบาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 45,687 ครัวเรือน พื้นที่ได้รับประโยชน์ 92,101 ไร่ ป้องกันความเสียหายได้ 15,975 ไร่ และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการสำคัญ 6 โครงการ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสีสุก คลองลิปะใหญ่ ระบบป้องกันน้ำท่วม ตลาดไชยา ชุมชนเชิงมนต์ ชุมชนเฉวงและชุมชนวัดประดู่  ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ ติดตามโครงการก่อสร้าง ระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางรัก และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมพรุเฉวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

IMG 20230313113302000000
พลเอกประวิตร เร่งแก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้

พลเอก ประวิตรฯ ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และส่วนราชการจังหวัด ให้ความสำคัญกับพื้นที่เกิดน้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายของชุมชนที่ผ่านมา โดยให้เร่งขับเคลื่อนแผนงานโครงการในพื้นที่เสี่ยงที่ประสบปัญหาน้ำท่วม บริเวณ ตำบลท่าอุแท ตำบลปากแพรก ตำบลไชยคราม ตำบลสมอทอง ตำบลเขานิพนธ์ ตำบลพรุพี และ อำเภอบ้านนาสาร อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอบ้านขุนตาล และ อำเภอดอนสัก พร้อมขอให้เร่งรัดกำกับโครงการชุมชนบางรัก ระยะที่ 1 การพัฒนาแหล่งน้ำทุ่งจอ การก่อสร้างสถานนีสูบน้ำสหกรณ์นิคมนครพนม และการขยายระบบประปา ตำบลเกาะพะงัน ให้เป็นไปตามแผน เพื่อลดผลกระทบความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยของจังหวัดในภาพรวม พร้อมกันนี้ขอให้เตรียมการ 10 มาตรการ รองรับฤดูแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ เพื่อมิให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำบริโภคกับประชาชนในฤดูแล้งไปพร้อมกัน 

ต่อจากนั้น พลเอก ประวิตรฯ ได้พบปะรับทราบปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งทักทายพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างอารมณ์ดีและเป็นกันเอง  โดยในบ่ายวันเดียวกัน พลเอก ประวิตรฯ ได้เดินทางไป จังหวัดชุมพร และ จังหวัดระนอง เพื่อติดตามการพัฒนาโครงสร้างความเข้มแข็งชุมชนและพบปะรับทราบปัญหาจากประชาชนในพื้นที่