กรมชลฯบริหารจัดการน้ำอย่างประณีตเพื่อสนับสนุนน้ำให้เพียงพอในทุกกิจกรรม

นายประพิศ  จันทร์มา  อธิบดีกรมชลประทาน  เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (23 มี.ค.66) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 49,923 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 65 ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 25,982 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 15,398 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 62 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้ 8,702 ล้าน ลบ.ม. ภาพรวมปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์ดี จนถึงขณะนี้มีการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งปี 65/66 ทั้งประเทศไปแล้ว 19,530 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของแผนฯ (แผนจัดสรรน้ำทั้งประเทศ 27,685 ล้าน ลบ.ม.) เฉพาะลุ่มเจ้าพระยามีการจัดสรรน้ำไปแล้ว 7,058 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของแผนฯ (แผนจัดสรรน้ำลุ่มเจ้าพระยา 9,100 ล้าน ลบ.ม.) ด้านผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ทั้งประเทศมีการเพาะปลูกไปแล้ว 9.96 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 6.31 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 95 ของแผนฯ

                         

337001716 605527107757211 1705804386132787471 n
กรมชลฯบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอในทุกกิจกรรม

ทั้งนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า ช่วงฤดูแล้งนี้จะมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จึงได้กำชับให้สำนักงานชลประทานทั่วประเทศ ติดตามสถาณการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างประณีต เพื่อสนับสนุนใน 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ อุปโภค บริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม ให้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง พร้อมเตรียมแผนสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนให้เพียงพอ ที่สำคัญให้ปฏิบัติตาม 10 มาตรการรองรับฤดูแล้งที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่เพียงพอใช้ตลอดทั้งปี

กรมชลฯติดตามผลการดำเนินงานกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมสู่แผนรับมือฤดูฝนปี 66

ส่วนอีกความเคลื่อนไหวหนึ่ง ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ถนนสามเสน ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมติดตามและหารือเรื่องการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference

การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกำจัดวัชพืช งบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผลสัมฤทธิ์การกำจัดวัชพืชอยู่ที่ 1,931,594 ตัน คิดเป็นร้อยละ 34.29 ของแผน ครอบคลุมพื้นที่ 13,676 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของแผน และเป็นการติดตามข้อมูลผลการสำรวจและตรวจสอบศักยภาพการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 1-17 โดยพบว่า มีการสำรวจและตรวจสอบศักยภาพของอาคารระบายน้ำและระบบระบายน้ำแล้วจำนวน 1,318 โครงการ จากทั้งหมด 1,383 โครงการ

ทั้งนี้ได้มีการหารือร่วมกับสำนักงานชลประทานที่1-17 ผู้แทนจากกองแผนงาน และสำนักเครื่องจักรกล ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนงานกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ตลอดจนการเร่งรัดการดำเนินงานในการแก้ไขซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารระบายน้ำ และระบบระบายน้ำ ของทุกหน่วยงานให้พร้อมใช้งาน ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อม ด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ก่อนฤดูฝน ปี 2566