วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้ามจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มต้นแบบผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP เน้นการตลาดนำการผลิต

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนผสมผสานแบบยั่งยืนบางท่าข้าม อำเภอพุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี กลุ่มต้นแบบผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP เน้นการตลาดนำการผลิต มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้บริโภค และได้รับรางวัลเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของสินค้า

opabo

9 ม.ค. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงสินค้าเกษตรวิสาหกิจชุมชนสู่ชมรมร้านอาหารและเครื่องดื่มจังหวัดพะเยา ขยายโอกาสทางธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

กรมส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงสินค้าเกษตรวิสาหกิจชุมชนสู่ชมรมร้านอาหารและเครื่องดื่ม จังหวัดพะเยา ขยายโอกาสทางธุรกิจ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนและชมรมร้านอาหารฯ ได้มีพื้นที่ทำงานร่วมกันและวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการตลาด

opabo

31 ธ.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2567 ช่วยรักษาสิทธิ์ รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ

กรมส่งเสริมการเกษตร เตือนเกษตรกรต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ประจำปี 2567 เพื่อรักษาสิทธิ์

opabo

29 ธ.ค. 2023

‘อนุชา’ ชื่นชม ‘ห้วยทรายโมเดล’ จ.สุราษฎร์ธานี ต้นแบบแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร

รมช.อนุชา ชื่นชม ‘ห้วยทรายโมเดล’ วิสาหกิจชุมชน จ.สุราษฎร์ธานี ต้นแบบแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร พัฒนาสู่เกษตรมูลค่าสูง

nantnaphat

22 ธ.ค. 2023

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนวิสาหกิจชุมชนยกระดับสู่มืออาชีพด้วยทักษะการเงินการบัญชี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนวิสาหกิจชุมชนยกระดับสู่มืออาชีพด้วยทักษะการเงินการบัญชี

opabo

20 ก.ย. 2023

สศท.4 ชู “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุขนาโก” จ.กาฬสินธุ์ ต้นแบบการเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์อย่างยั่งยืน

สศท.4 ชู “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุขนาโก” จ.กาฬสินธุ์ ต้นแบบการเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์อย่างยั่งยืน ..มา ศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ”วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุขนาโก” กัน

opabo

3 ก.ย. 2023

โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร หนุนวิสาหกิจชุมชน-กลุ่มสหกรณ์ ยกระดับพัฒนาสินค้า เพิ่มเครือข่าย ขยายตลาดสร้างรายได้ให้ชุมชน

สศก.ติดตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร หนุนวิสาหกิจชุมชน-กลุ่มสหกรณ์ ยกระดับพัฒนาสินค้า เพิ่มเครือข่าย ขยายตลาดสร้างรายได้ให้ชุมชน

opabo

23 ส.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง

งานด้านพัฒนาเกษตรกรเป็นภารกิจสำคัญภารกิจหนึ่งของกรมส่งเสริมการเกษตร เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำในการประกอบอาชีพการเกษตร ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน.กรมส่งเสริมการเกษตร จึงมุ่งพัฒนาบุคลากร สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง

opabo

20 ส.ค. 2023

ทุเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้คุณภาพเยี่ยมทยอยออกสู่ตลาดแล้ว เชิญลิ้มลองได้ ก.ค. – ก.ย. นี้

นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 สงขลา (สศท. 9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ทุเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี) นับว่าเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญและมีศักยภาพการผลิตในพื้นที่ 

nantnaphat

26 ก.ค. 2023

‘วิสาหกิจชุมชนฅนพิจิตรอินทรีย์’ จ.พิจิตร ปลูกข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลสร้างรายได้กลุ่มปีละ 3.2 ล้านบาท

นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท. 12) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตเกษตรกรรมอินทรีย์และอาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 – 2570 

nantnaphat

10 ก.ค. 2023

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ โชว์กระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพ พร้อมประกาศแสวงหาพันธมิตร

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทุเรียนคุณภาพชายแดนใต้ รวมพลังชาวสวนทุเรียน 3 จังหวัด เปิดบ้าน โชว์กระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพ พร้อมกับแสวงหาพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันผลักดันทุเรียนใต้สู่สากลด้วยความมั่นใจในคุณภาพที่ดีที่สุด

nantnaphat

2 พ.ค. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเล่นประแป้งบำรุงผิวด้วย “แป้งร่ำเกลือจืด” รับสงกรานต์ 66 ท่องเที่ยวและอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเล ณ สหกรณ์ 5 แห่ง และวิสาหกิจชุมชนโดยตรง

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเล่นประแป้งบำรุงผิวด้วย “แป้งร่ำเกลือจืด” รับสงกรานต์ 66 ท่องเที่ยวและอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากเกลือทะเลคุณภาพสูงช่วงฤดูร้อน ณ สหกรณ์ 5 แห่ง และวิสาหกิจชุมชนโดยตรง

opabo

6 เม.ย. 2023
1 2 3