กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย-เพิ่มมูลค่าผลผลิต

กรมส่งเสริมการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตพืชอินทรีย์ โดยทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์รับสมัครขึ้นทะเบียนเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ ประเมินแปลงเบื้องต้น รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประเมินแปลงเบื้องต้น และยื่นขอการรับรองจากหน่วยตรวจรับรองตามความต้องการของเกษตรกร

opabo

7 มี.ค. 2024

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย รองรับสังคมเกษตรสูงวัยเชิงรุก

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย รองรับสังคมเกษตรสูงวัยเชิงรุก สร้างความพร้อมต่อการเข้าสู่สังคมสูงวัยของภาคการเกษตรต่อไป 

opabo

16 ธ.ค. 2023

วช. หนุน มทร.ศรีวิชัย เพิ่มมูลค่า “กาแฟเขาหัวช้าง” ในพื้นที่ ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช สู่ Soft Power

วช. หนุน เพิ่มมูลค่า กาแฟเขาหัวช้าง สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช สู่ Soft Power

opabo

26 พ.ย. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตร ทำ MOU ธ.ก.ส. และ คูโบต้า ร่วมมือด้านวิชาการ และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ร่วมกับ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (KUBOTA) และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการร่วมกันด้านวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

opabo

22 ก.ย. 2023

หนองบัวลำภู ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปมะขามเปรี้ยวยักษ์ พืชเศรษฐกิจทางเลือก สร้างรายได้แก่เกษตรกร

หนองบัวลำภู เมืองเกษตรกรรม ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปมะขามเปรี้ยวยักษ์ พืชเศรษฐกิจทางเลือก สร้างรายได้แก่เกษตรกร

opabo

17 ก.ย. 2023

กรมส่งเสริมการเกษตรหนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ฝึกอบรมเสริมสร้างแหล่งอาหารกลางวัน

กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฝึกอบรมเสริมสร้างแหล่งอาหาร ปลูกผัก ปลูกไม้ผลยืนต้น สำหรับโภชนาการอาหารกลางวัน ก่อนขยายผลสู่ผู้ปกครองและชุมชนสร้างแหล่งอาหาร ลดต้นทุนภายในครัวเรือน

opabo

11 ก.ย. 2023

พด.สนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ แหล่งสร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกร

กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ แหล่งสร้างอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกษตรกร และสู่วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

opabo

11 ส.ค. 2023

กรมการข้าวส่งเสริมทำนาเปียกสลับแห้ง สร้างคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้

กรมการข้าวส่งเสริมทำนาเปียกสลับแห้ง สร้างคาร์บอนเครดิต สร้างรายได้ รวมทั้งมอบหมายให้สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ เข้ามาส่งเสริม ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวนาในเรื่องของคาร์บอนเครดิต เพื่อทำความเข้าใจถึงคำว่าคาร์บอนเครดิต สร้างความตระหนักรู้ถึงประโยชน์ที่ชาวนาจะได้รับหากมีการทำคาร์บอนเครดิตขึ้น ตลอดจนประโยชน์ของตลาดคาร์บอนเครดิตที่ชาวนาจะได้รับ

opabo

21 ก.ค. 2023

กรมวิชาการเกษตรหนุนเกษตรกรปลูกลิ้นจี่นครพนมสินค้า GI ของจังหวัด สร้างรายได้หลายช่องทางให้ชุมชน

กรมวิชาการเกษตรแนะเกษตรกรปลูกลิ้นจี่นครพนม 1สินค้า GI ของจังหวัดให้ยึดหลัก GAP สร้างรายได้ให้ถึง 100 บาท /กิโลกรัม พร้อมเสริมรายได้โดยผลิตต้นพันธุ์ขาย เลี้ยงผึ้งเพื่อจำหน่ายน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ราคา200 บาท/ขวด หรือให้เช่าสวนเลี้ยงผึ้งสร้างรายได้ในชุมชน

opabo

21 ก.ค. 2023

opabo

20 ก.ค. 2023

วช. หนุน ม.ทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว “ส้มโอทับทิมสยาม” ผลไม้ GI ซูปเปอร์ Lycopene ของดีปากพนัง

วช. หนุน ม.ทักษิณ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว “ส้มโอทับทิมสยาม”

opabo

19 ก.ค. 2023

ศวข.ปราจีนบุรี หนุนการทำนาแบบเปียกสลับแห้งการทำนาแก้ไขปัญหาส่งผลกระทบด้านสภาวะแวดล้อม

ศวข.ปราจีนบุรี สนับสนุนการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง เพื่อแก้ไขปัญหาการทำนาที่ส่งผลกระทบด้านสภาวะแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ

opabo

18 ก.ค. 2023
1 2 3