นวัตกรรมจีโนมกับการพัฒนาสายพันธุ์อ้อย โอกาสความร่วมมือระหว่างกว่างซี-ไทย

อ้อย เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำตาลที่พวกเราคุ้นกันในชีวิตประจำวัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อระบบอุตสาหกรรมการเกษตรของจีน (เช่นเดียวกับประเทศไทย) พันธุ์อ้อยที่ใช้ในการเพาะปลูกจะส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาการปลูก รวมถึงคุณภาพและผลผลิต ปัจจุบันเขตฯกว่างซีจ้วงของจีน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอ้อยพันธุ์ดี และส่งเสริมการปลูกพันธุ์อ้อยดีให้กับเกษตรกร ผลักดันให้การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเป็นอุตสาหกรรม (Industrilization) รวมถึงการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรในการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ำตาลของกว่างซี จึงนับเป็นโอกาสความร่วมมือระหว่างกว่างซีกับไทยในเรื่องนี้

opabo

1 ส.ค. 2023

สนค. วิเคราะห์การนำเข้าสินค้าเกษตรโลก ไทยมีโอกาสส่งออกพืชน้ำมัน ธัญพืช กาแฟ

สนค.ใช้แดชบอร์ดของเว็บไซต์ คิดค้า .com วิเคราะห์การนำเข้าสินค้ากลุ่มเกษตรกรรมทั่วโลกปี 65 ทั่วโลกนำเข้าจากไทย มีมูลค่า 2.94 หมื่นล้านเหรียญ เพิ่ม 7.3% ไทยมีส่วนแบ่งในตลาดโลก 2.74% เผยสินค้าที่นำเข้ากันมาก 3 ลำดับแรก คือ พืชน้ำมัน ธัญพืช และกาแฟ ชี้เป็นโอกาสในการส่งออกของไทย หลังทั่วโลกต้องการเพิ่มขึ้น

opabo

1 ส.ค. 2023

การพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของมณฑลฝูเจี้ยน และโอกาสความร่วมมือกับไทย

จีนเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจที่ประสบความสำเร็จในการปรับกระบวนทัศน์สู่เกษตรกรรมล้ำสมัยครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานขณะที่ มณฑลฝูเจี้ยนเป็นหนึ่งในมณฑลของจีนที่นำร่องมุ่งนโยบายเกษตรอัจฉริยะอย่างจริงจัง การปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของจีน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของไทยภายใต้แผนแม่บทด้านเกษตรและแผนย่อยเกษตรอัจฉริยะ ทั้งนี้ ไทยสามารถถอดบทเรียนการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของจีนและมณฑลฝูเจี้ยน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาภาคเกษตรของไทย และส่งเสริมหุ้นส่วนด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันวิจัยระหว่างไทย-จีน ตลอดจนการต่อยอดและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในเชิงพาณิชย์

opabo

26 มิ.ย. 2023

กว่างซี ยังเป็นโอกาสของผลไม้ไทยในการเจาะตลาดจีน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 – เมษายน 2566 ผลไม้จากอาเซียนที่นำเข้าผ่านด่านโหย่วอี้กวานเขตปกครองตนเองกว่างซี มีปริมาณรวม 5.38 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 11,580 ล้านหยวน ทั้งนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า… ส่วนหนึ่งของผลไม้ที่ชาวจีนนิยมบริโภคเป็นผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อนจากชาติสมาชิกอาเซียน โดยชนชั้นกลางที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมถือเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนการบริโภคผลไม้นำเข้า ซึ่งได้สร้างโอกาสในการค้าผลไม้ รวมถึงประเทศไทยด้วย

opabo

20 มิ.ย. 2023

“ไทย” มองโอกาสจาก “ลิ้นจี่” ผลไม้หน้าร้อนที่ชาวจีนชื่นชอบอย่างไร

ลิ้นจี่ เป็นผลไม้เมืองร้อนอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคชาวจีน แม้ว่าพื้นที่จีนตอนใต้จะมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกลิ้นจี่ โดยเฉพาะมณฑลกวางตุ้ง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มณฑลไห่หนาน และมณฑลฝูเจี้ยน ถือเป็นแหล่งผลิตใหญ่ในจีน แต่ช่วงเวลาที่ลิ้นจี่ออกสู่ตลาดกับปริมาณผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค และยังต้องพึ่งพาการนำเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน คำถามคือ..“ไทย” มองโอกาสจาก “ลิ้นจี่” ผลไม้หน้าร้อนที่ชาวจีนชื่นชอบอย่างไร

opabo

20 มิ.ย. 2023

จับตาพัฒนาการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของกว่างซี โอกาสของผู้ประกอบการไทย

ความสะดวกรวดเร็วด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้กรอบระเบียง NWLSC ในเขตฯ กว่างซีจ้วง ของจีนในปัจุบัน ทำให้ผู้ค้าหันมานำเข้าผลไม้ไทยผ่านภาคตะวันตกของจีน ช่วยร่นเวลาการขนส่งจากเดิมได้ราว 6 วัน และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ราว 2,000 หยวนต่อตู้

opabo

18 พ.ค. 2023

พาณิชย์ เผยอาหารสัตว์เลี้ยง มีโอกาสส่งออกฟิลิปปินส์ หลังคนนิยมเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผย “อาหารสัตว์เลี้ยง” มีโอกาสขยายตลาดส่งออกฟิลิปปินส์ หลังชาวฟิลิปปินส์นิยมเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้น แนะคุมเข้มคุณภาพ มาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูด และร่วมมือกับคู่ค้าในการทำตลาดต่อเนื่อง

opabo

18 เม.ย. 2023

สนค.เผย ไพล มีโอกาสเป็นสมุนไพรแชมเปี้ยน แนะรัฐหนุนผลิต แปรรูป หาตลาด

สนค.จับมือ สวทช. ศึกษาวิเคราะห์โอกาสทางการค้าสมุนไพร “ไพล” ของไทย พบสามารถผลักดันให้เป็นสมุนไพรแชมเปี้ยนได้ เหตุนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย และใช้เป็นส่วนผสมหรือวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์อื่น

opabo

12 เม.ย. 2023

เรื่องกินเรื่องใหญ่..จีนออกนโยบาย หมายเลขที่ 1 เกี่ยวกับอาหารและการเกษตร ประจำปี 2566.. โอกาสและความท้าทายสินค้าเกษตรไทย

เรื่องกินเรื่องใหญ่.จีนออกนโยบาย หมายเลขที่1 เกี่ยวกับอาหารและการเกษตร ประจำปี 2566ซึ่งเป็นโอกาสและความท้าทายสินค้าเกษตรไทย และนโยบายหมายเลขที่ 1 สนับสนุนให้จีนพึ่งพาตนเองมากยิ่งขึ้นทั้งอาหารของคนและอาหารของสัตว์ เพื่อลดการนำเข้าและการพึ่งพาจากต่างประเทศผ่านการกระจายแหล่งนำเข้าสินค้าเกษตรของจีน ซึ่งจะส่งผลให้สินค้าไทยที่ส่งออกไปจีนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรต้องเผชิญกับความท้าทายและการแข่งขันมากยิ่งขึ้นในอนาคต

opabo

26 มี.ค. 2023

​พาณิชย์ เผยปีนี้สหรัฐฯ คาดการณ์จะนำเข้าสินค้าเกษตรเพิ่ม ชี้เป็นโอกาสส่งออกสินค้าเกษตรของไทย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เผยสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทย มีโอกาสส่งออกสหรัฐฯ หลังกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์การค้าสินค้าเกษตรปีนี้จะมีการนำเข้าเพิ่มขึ้น ทั้งผลไม้ ผัก น้ำตาล

opabo

20 มี.ค. 2023

เสือติดปีก เมืองท่าชินโจว สร้างฐานโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น รองรับสินค้าเกษตรนำเข้าจากอาเซียน โอกาสสินค้าเกษตรไทย

ปัจจุบัน ‘ท่าเรือชินโจว’ ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ได้กลายเป็น ‘ประตูการค้า’ ที่สำคัญที่ใช้เชื่อมการขนส่งระหว่างจีน(ตะวันตก)กับต่างประเทศ โดยเฉพาะอาเซียน หลายปีมานี้ การขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือชินโจวมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและประเภทของสินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าห่วงโซ่ความเย็น หรือ Cold-chain ซึ่งเป็นประตูช่องทางเลือกหนึ่งสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้าห่วงโซ่ความเย็นอื่น ๆ ของประเทศไทยที่จะมาเข้าสู่จีน โดยเฉพาะจีนภาคใต้และภาคตะวันตก

opabo

28 ธ.ค. 2022
1 2

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
    รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า