กตส.สนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักการจดบันทึกบัญชี ส่งเสริมการออม ผ่านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดกิจกรรม “วันสหกรณ์นักเรียน” ประจำปี 2567 เดินหน้าวางรากฐานการทำบัญชีและส่งเสริมการออมสู่เด็กและเยาวชน พร้อมส่งเสริมการทำบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน  สนองตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Development) ในการพัฒนาแบบองค์รวม ถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชน

opabo

7 มิ.ย. 2024

กตส.ส่งความสุขแก่สหกรณ์ต้อนรับปี 2567 แจกฟรีโปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงิน หนุนสหกรณ์ทั่วประเทศมีความเข้มแข็งและมั่นคงทางการเงิน

กตส.ส่งความสุขแก่สหกรณ์ต้อนรับปี 2567 แจกฟรีโปรแกรมตรวจสุขภาพทางการเงิน ภายใต้โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร

opabo

19 ม.ค. 2024

opabo

10 พ.ย. 2023

กตส.สรุปผลงาน ปี 66 พร้อมเดินหน้าพัฒนาความเข้มแข็งด้านบัญชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สรุปผลงานประจำปี 2566 ชูพัฒนาศักยภาพด้านการเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สร้างเสริมนวัตกรรมการให้บริการ เพิ่มความเข้มข้นการตรวจสอบบัญชีและการควบคุมภายใน

opabo

9 ต.ค. 2023

กตส.ยกระดับขับเคลื่อน องค์กรสู่อนาคต CAD : Shift & Change for the Future มุ่งยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีและการควบคุมภายใน สร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง “กตส.ยกระดับ ขับเคลื่อน องค์กรสู่อนาคต CAD : Shift & Change for the Future” มุ่งยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีและการควบคุมภายใน สร้างความเข้มแข็งและความโปร่งใสแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นหน่วยงานภาครัฐยุคดิจิทัล

opabo

1 ก.ย. 2023

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้า Kick Off บูรณาการงานสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (กตส.) เปิดโครงการ “THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” พร้อมลงนาม MOU ประสานความร่วมมือ 5 ฝ่าย ในขบวนการสหกรณ์ เชื่อมโยงเครือข่าย บูรณาการงานร่วมกันพัฒนาสหกรณ์เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

opabo

10 ก.ค. 2023

กตส. ยกระดับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพผู้สอบบัญชีเอกชน พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีออนไลน์ รองรับยุคดิจิทัล

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยกระดับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพผู้สอบบัญชีเอกชน พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีออนไลน์ รองรับยุคดิจิทัล

opabo

23 มิ.ย. 2023

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานสัมมนาครูบัญชีอาสา ประจำปี 2566

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เตรียมจัดงานสัมมนาครูบัญชีอาสา ประจำปี 2566 เชิดชูครูบัญชีอาสา ผู้ถ่ายทอดความรู้ทางบัญชีสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรไทย

opabo

4 พ.ค. 2023

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หนุนสหกรณ์ ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ช่วยบริหารงาน สร้างความโปร่งใส

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หนุนสหกรณ์ ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ช่วยบริหารงาน สร้างความโปร่งใส ทำให้สหกรณ์มีระบบการเงินและบัญชีที่เป็นมาตรฐานและมีระบบการควบคุมภายใน

opabo

27 ม.ค. 2023