เส้นทางเดินเรือสายใหม่ในกว่างซี หนุนส่งออก ‘ผลไม้ไทย’ สู่ตลาดจีน

เมื่อวันเสาร์ (27 เม.ย.) เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ “เจิ้งลี่ โอลิมเปีย” แล่นถึงท่าเรือหมายเลข 5 ของพื้นที่ปฏิบัติการต้าหล่านผิง เขตท่าเรือชินโจว สังกัดท่าเรืออ่าวเป่ยปู้ ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน โดยเรือลำนี้มีต้นทางมาจากท่าเรือแหลมฉบังของไทย

nantnaphat

29 เม.ย. 2024

กว่างซี สืบสานสร้างสรรค์ “ผ้าทอจ้วง” โอกาสเรียนรู้และต่อยอดของ “ผ้าทอไทย” ก่อนลุยตลาดจีน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานหลายภาคส่วนของไทยมีความพยายามในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย และผ้าพื้นเมืองอย่างแพร่หลาย และได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าพื้นเมืองให้มีความทันสมัย เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย สอดคล้องกับกระแสของวงการแฟชั่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าภูมิปัญญาไทย มุ่งยกระดับอุตสาหกรรม Soft Power ของไทยไปสู่ตลาดโลก ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน จึงเห็นว่า แนวทางการพัฒนาผ้าไหมจ้วงจิ่นของกว่างซี ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิต และการจำหน่าย น่าจะเป็นอีกแบบอย่างที่ดีสำหรับภาคธุรกิจไทยในการอนุรักษ์และสืบสานผ้าทอพื้นเมือง และยังจะเป็นโอกาสต่อยอดไปสู่การขยายตลาดในประเทศจีน

opabo

6 ม.ค. 2024

ทุเรียนกว่างซี กำลังจะมา ..จีนเปิดตัวโครงการสวนสาธิตการปลูกทุเรียนแห่งแรกอย่างเป็นทางการ ใช้ต้นกล้าจากมาเลเซีย

ทุเรียนกว่างซี กำลังจะมา ..จีนเปิดตัวโครงการสวนสาธิตการปลูกทุเรียนแห่งแรกอย่างเป็นทางการ

opabo

10 ธ.ค. 2023

นวัตกรรมจีโนมกับการพัฒนาสายพันธุ์อ้อย โอกาสความร่วมมือระหว่างกว่างซี-ไทย

อ้อย เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำตาลที่พวกเราคุ้นกันในชีวิตประจำวัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อระบบอุตสาหกรรมการเกษตรของจีน (เช่นเดียวกับประเทศไทย) พันธุ์อ้อยที่ใช้ในการเพาะปลูกจะส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาการปลูก รวมถึงคุณภาพและผลผลิต ปัจจุบันเขตฯกว่างซีจ้วงของจีน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอ้อยพันธุ์ดี และส่งเสริมการปลูกพันธุ์อ้อยดีให้กับเกษตรกร ผลักดันให้การปรับปรุงพันธุ์อ้อยเป็นอุตสาหกรรม (Industrilization) รวมถึงการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรในการปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ำตาลของกว่างซี จึงนับเป็นโอกาสความร่วมมือระหว่างกว่างซีกับไทยในเรื่องนี้

opabo

1 ส.ค. 2023

กว่างซี ยังเป็นโอกาสของผลไม้ไทยในการเจาะตลาดจีน

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 – เมษายน 2566 ผลไม้จากอาเซียนที่นำเข้าผ่านด่านโหย่วอี้กวานเขตปกครองตนเองกว่างซี มีปริมาณรวม 5.38 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 11,580 ล้านหยวน ทั้งนี้ ปฏิเสธไม่ได้ว่า… ส่วนหนึ่งของผลไม้ที่ชาวจีนนิยมบริโภคเป็นผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะผลไม้เมืองร้อนจากชาติสมาชิกอาเซียน โดยชนชั้นกลางที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมถือเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนการบริโภคผลไม้นำเข้า ซึ่งได้สร้างโอกาสในการค้าผลไม้ รวมถึงประเทศไทยด้วย

opabo

20 มิ.ย. 2023

“มะม่วงเขมร”มาแรง เข้าด่านโหย่วอี้กวานของกว่างซีได้เป็นครั้งแรก ท้าทาย มะม่วงไทย

เขตฯกว่างซีจ้วง ถือเป็นแหล่งปลูก “มะม่วง” ที่สำคัญในจีน แม้ว่าประเทศจีนจะสามารถปลูกมะม่วงได้แพร่หลายในพื้นที่ตอนใต้ แต่ผลผลิตยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้เต็มที่ และต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ ขณะที่ ‘มะม่วงเขมร’ มีแนวโน้มมาแรงจนเป็นที่น่าจับตา หลังจากที่รัฐบาลจีนอนุญาตการนำเข้ามะม่วงจากกัมพูชาได้ ..แล้วมะม่วงไทย จะรับมืออย่างไร ในตลาดจีน

opabo

10 มิ.ย. 2023

จับตาพัฒนาการด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของกว่างซี โอกาสของผู้ประกอบการไทย

ความสะดวกรวดเร็วด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ภายใต้กรอบระเบียง NWLSC ในเขตฯ กว่างซีจ้วง ของจีนในปัจุบัน ทำให้ผู้ค้าหันมานำเข้าผลไม้ไทยผ่านภาคตะวันตกของจีน ช่วยร่นเวลาการขนส่งจากเดิมได้ราว 6 วัน และประหยัดค่าใช้จ่ายได้ราว 2,000 หยวนต่อตู้

opabo

18 พ.ค. 2023

การนำเข้าผลไม้ในกว่างซีเริ่มคึกคัก ผลไม้อาเซียนเริ่มทะลักเข้าต่อเนื่อง..ไทยต้องเฝ้าระวังเกาะติดสถานการณ์

การนำเข้าผลไม้ในกว่างซีของจีนเริ่มคึกคัก ผลไม้อาเซียนเริ่มทะลักเข้าต่อเนื่อง..ท่ามกลางคู่แข่งที่กำลังแข็งแกร่งมากขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ผลไม้ไทยต้องร่วมกันเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์การค้าผลไม้ของประเทศคู่แข่งอย่างใกล้ชิด

opabo

9 เม.ย. 2023

เมื่อ กว่างซี สร้างแพลตฟอร์มจับคู่การค้าผลไม้ กว่างซี -อาเซียน…เปิดโอกาสผู้ผลิตและส่งออกผลไม้ไทย

กว่างซี สร้างแพลตฟอร์มจับคู่การค้าผลไม้ กว่างซี -อาเซียน ผู้ผลิตและส่งออกผลไม้ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดังกล่าวในการจับคู่ผู้ซื้อผู้ขายผลไม้

opabo

24 มี.ค. 2023

ที่นี่…กว่างซี สิ่งทอไทยมีโอกาสมากน้อยแค่ไหน

ในภาพรวม อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน”กว่างซี”ของจีนเป็น “อุตสาหกรรมต้นน้ำ-กลางน้ำ” ส่วนใหญ่เน้นการผลิตวัตถุดิบเส้นใย ปั่นด้าย และทอผ้าสำเร็จรูป ซึ่งยังมี “ช่องว่าง” ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ตัวสินค้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมปลายน้ำ ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของการออกแบบตัดเย็บและการนำวัตถุดิบมาผนวกเข้ากับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอสมัยใหม่ จึงเป็นโอกาสที่ภาคธุรกิจ (ไทย) สามารถเข้ามาเติมเต็มในส่วนของการแปรรูป หรืออุตสาหกรรมกลางน้ำและอุตสาหกรรมปลายน้ำได้อีกทั้งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพด้านผ้าไหม จึงสามารถ เข้ามาขยายธุรกิจเกี่ยวกับแพรไหม โดยใช้จุดแข็งด้านทรัพยากรในท้องถิ่นของกว่างซี สอดผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายของไทย ทั้งในธุรกิจสายตรงอย่างสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม

opabo

21 มี.ค. 2023

‘กว่างซี’ หวนเปิดบริการขนส่งผู้โดยสารทางบกเชื่อมจีน-เวียดนาม

สำนักงานขนส่งประจำภูมิภาคเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน เผยว่าบริการขนส่งผู้โดยสารทางบกระหว่างประเทศระหว่างจีนและเวียดนาม ซึ่งถูกระงับตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2020 กลับมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันอาทิตย์ (8 ม.ค.)

nantnaphat

11 ม.ค. 2023

ข่าวดีผู้ส่งออกไทย กว่างซี ประกาศปลดล็อกมาตรการโควิดในสินค้านำเข้า เริ่ม 8 มกราคม 2566

การดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในคนและสินค้านำเข้าด้วยความเข้มงวดตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ภายใต้นโยบาย Dynamic Zero COVID ของรัฐบาลจีน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะ ‘การค้าต่างประเทศ’ ซึ่งได้รับผลกระทบมากอย่างมีนัยสำคัญ.. ล่าสุดมีข่าวดีสำหรับผู้ส่งออกไทย กว่างซีประกาศปลดล็อกมาตรการโควิดในสินค้านำเข้า เริ่ม 8 มกราคม 2566

opabo

3 ม.ค. 2023
1 2