กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ Aziz-Ul Haq Rural Development Medal ประจำปี 2567

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มอบหมาย นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบเหรียญเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณ Aziz-Ul Haq Rural Development Medal ประจำปี 2567 พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในห้วงการประชุมระดับรัฐมนตรี

opabo

7 มิ.ย. 2024

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ หนุนใช้บัญชีพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน กลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯโดยสานต่อการดำเนินโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความรู้และทักษะในการทำงานจากการฝึกปฏิบัติจริง ปลูกฝังให้รู้จักการจดบันทึกบัญชี รายรับ รายจ่ายส่วนตัว อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตของตนเองและถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัวและชุมชน สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปได้ รวมไปถึงการพัฒนาให้กลุ่มอาชีพประชาชนให้มีความเข้มแข็ง

opabo

29 มี.ค. 2024

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และมอบนโยบาย “No Gift Policy” จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม สร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

opabo

2 มี.ค. 2024

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คว้า 3 รางวัล องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังจากกรมบัญชีกลาง

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากกรมบัญชีกลาง

opabo

9 ก.พ. 2024

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชูนโยบาย “ป้องกัน ป้องปรามการทุจริต และยกระดับสหกรณ์” ผ่าน Quick win 4 โครงการเร่งด่วน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ชูนโยบาย “ป้องกัน ป้องปรามการทุจริต และยกระดับสหกรณ์” ผ่าน Quick win 4 โครงการเร่งด่วน เล็งเห็นความสำคัญในการนำเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหาจุดอ่อนจากการควบคุมภายในและให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกรรมของตนเองและข้อมูลการดำเนินงานของสหกรณ์ สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริต

opabo

30 ต.ค. 2023

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนวิสาหกิจชุมชนยกระดับสู่มืออาชีพด้วยทักษะการเงินการบัญชี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หนุนวิสาหกิจชุมชนยกระดับสู่มืออาชีพด้วยทักษะการเงินการบัญชี

opabo

20 ก.ย. 2023

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมบูรณาการอบรมบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพในโครงการเกษตรวิชญาหนุนเกษตรกรใช้บัญชีวางแผนการผลิต พัฒนาอาชีพสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้าอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “โครงการเกษตรวิชญา” หวังเกษตรกรนำข้อมูลบัญชีมาปรับใช้วางแผนการประกอบอาชีพ สร้างวินัยทางการเงินและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

opabo

27 ก.ค. 2023

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เดินหน้า Kick Off บูรณาการงานสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (กตส.) เปิดโครงการ “THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
แก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน” พร้อมลงนาม MOU ประสานความร่วมมือ 5 ฝ่าย ในขบวนการสหกรณ์ เชื่อมโยงเครือข่าย บูรณาการงานร่วมกันพัฒนาสหกรณ์เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

opabo

10 ก.ค. 2023

รมช.มนัญญา เปิด Kick Off ประกาศนโยบายขับเคลื่อนความเข้มแข็งสหกรณ์แบบบูรณาการ พุ่งเป้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง

รมช.มนัญญา’ เปิด Kick Off ประกาศนโยบายขับเคลื่อนความเข้มแข็งสหกรณ์แบบบูรณาการ พุ่งเป้าสู่องค์กรสมรรถนะสูง ย้ำต้องเน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่าย สู่กลุ่มเป้าหมาย ด้านกรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บูรณาการยกระดับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวทันสู่การเปลี่ยนแปลง

opabo

27 มิ.ย. 2023

ปลัดเกษตรฯตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์-เร่งรัดแนวทางพัฒนาสหกรณ์ครบวงจรอย่างเป็นรูปธรรม

ปลัดเกษตรฯตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์-เร่งรัดแนวทางพัฒนาสหกรณ์ครบวงจรอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งระยะเร่งด่วนไปจนถึงระยะยาว

opabo

23 มิ.ย. 2023

กตส. ยกระดับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพผู้สอบบัญชีเอกชน พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีออนไลน์ รองรับยุคดิจิทัล

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยกระดับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพิ่มประสิทธิภาพผู้สอบบัญชีเอกชน พัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีออนไลน์ รองรับยุคดิจิทัล

opabo

23 มิ.ย. 2023

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดงานสัมมนาครูบัญชีอาสา ประจำปี 2566

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เตรียมจัดงานสัมมนาครูบัญชีอาสา ประจำปี 2566 เชิดชูครูบัญชีอาสา ผู้ถ่ายทอดความรู้ทางบัญชีสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรไทย

opabo

4 พ.ค. 2023
1 2